Mimořádné provozní informace

Mimořádné provozní informace

Tato webová stránka bude průběžně aktualizována a doplňována. Cílem je, Vás rodiče, informovat o základních pravidlech fungování školy v době šíření nemoci COVID-19. Stále sledujeme nařízení a doporučení MZ, MŠMT, ČŠI, KHS, covidportál, a podle nich operativně upravujeme režim ve škole.

Na základě doporučení MŠMT, ČŠI a dalších institucí jsme v letošním roce ve škole zavedli několik opatření, která jsou oproti předchozím letům mimořádná. Žádáme rodiče, aby se seznámili s následujícími důležitými pokyny a opatřeními.

Distanční výuka

 • Jednotnou platformou pro komunikaci s žáky a rodiči bude nadále MS Teams a Škola OnLine.
 • Všem žákům školy jsou zřízeny účty v obou platformách.
 • Případná distanční výuka bude probíhat stejným způsobem jako v předchozích letech. Základní oznámení, že nějaká práce byla zadána a kde ji dále najdou, objeví žáci ve svých denních rozvrzích vždy u jednotlivých hodin vyučovaného předmětu pod zkratkou „i“ v modrém kolečku – „informace k výuce/poznámka k hodině“. Text tohoto oznámení je poté může dále nasměrovat do podsložky „Výuka“ – „výukové zdroje“, nebo „domácí úkoly“, kde budou již konkrétní úkoly podrobně zadány a vysvětleny.
 • Počítáme i s klasickou distanční výukou přes platformu Teams – on-line hodiny.
 • Minimálně první měsíc školy bude zejména v hlavních předmětech věnován opakování učiva z nižších ročníků. Toto adaptační období bude pro žáky velmi obtížné, z těchto důvodů bude velmi omezena klasifikace.
 • Učitelé zpracovali přehled učiva, které bylo probráno od ledna do června 2021, případně učivo, které bylo přesunuto do vyššího ročníku. Může se tedy stát, že učivo probírané ve škole nemusí odpovídat prvním kapitolám v učebnicích.
 • Třídní učitelé budou nadále v úzkém kontaktu s rodiči, využívají k tomu všechny možnosti pro předávání informací.
 • Byla stanovena i pravidla distanční výuky.
 • Vyzýváme rodiče, aby při nejasnostech kontaktovali pracovníky školy mailem, omezili osobní návštěvy ve škole na minimum.
 • Prosíme všechny rodiče, aby nám pomohli toto nelehké období zvládnout.

Organizační oblast

 • Školní klub a školní družina budou od 1. 9. 2021 v provozu.
 • Od září jsme museli opět vytvořit harmonogram stravování ve školní jídelně, bude se řídit stejným pravidly jako v loňském školním roce.
 • Ve společných vnitřních prostorách školy je povinnost nosit roušky. Žáci a zaměstnanci, kteří nebudou testováni a nebudou splňovat podmínky bezinfekčnosti, nosí roušku nebo respirátor po celou dobu pobytu ve škole.
 • Žáci mají s sebou do školy vždy jednu až dvě náhradní čisté roušky uložené v sáčku.
 • Vstup cizím osobám do školy je omezen, všechny návštěvy mají po dobu návštěvy ve škole roušku zakrývající nos a ústa a po vstupu si dezinfikují ruce.
 • Vstup cizím osobám, včetně rodičů je v průběhu výuky možný pouze zadním chodem ke kancelářím školy.
 • Žáci prvních tříd budou vstupovat do školy přes vstup do družiny (boční vchod). Ranní dozor v přízemí bude mít jeden z třídních učitelů prvních tříd.
 • Je zvýšen dohled ve vestibulu školy od 7:40 do 7:55. Žáci si po přezutí dezinfikují ruce a také jim může být náhodně měřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem.
 • Je zpřísněný dohled na chodbách, budeme striktně dodržovat pravidelný režim. Žáci se přesouvají do pracoven 5 minut před začátkem hodiny, o velkých přestávkách až po přípravném zvonění. Učitel je vždy přítomen před pracovnou již ke konci přestávky, pracovnu odemkne a pustí žáky dovnitř, aby se neshlukovali na chodbách. Třídy a pracovny jsou v průběhu dne dezinfikovány.
 • Při tvorbě rozvrhu jsme eliminovali nutnost přesunů dětí po škole, přesto počítáme s tím, že budou děleny na některé předměty. Jako škola se již několik let snažíme zvýšit efektivitu výuky cizích jazyků, výtvarné výchovy nebo tělesné výchovy, nabídnout žákům paletu různých volitelných předmětů. Kdybychom se rozhodli striktně omezit spojování některých ročníků, výuka například anglického jazyka probíhala po skupinách o 24 žácích, volitelné předměty bychom museli striktně eliminovat, případně by výuka musel častěji pokračovat do odpoledních hodin. Domníváme se, že by tento krok nebylo možné realizovat.
 • Žáci tráví přestávky ve třídách, ne na chodbách. Pokud počasí bude přát, budeme chodit o velkých přestávkách na školní hřiště, tělocvičny pro velké přestávky nebudeme zatím využívat.
 • Předměty s dotací dvě vyučovací hodiny, které jsou koncové, například Vv, Pč, budou většinou vyučovány bez přestávek, rodiče budou informováni přes žákovské knížky či záznamníky. Cílem je omezení množství žáků ve školní jídelně.
 • Informujeme vás, rodiče, že zavádíme mimořádně možnost odvolání krajních vyučovacích hodin u žáků 4. a 5. ročníků. V době mimořádného odvolání hodin bude pro žáky, a to i pro nepřihlášené žáky, vždy k dispozici školní klub zdarma. Jedná se o preventivní opatření, pokud by došlo k větší nemocnosti mezi kolegy. Počítáme s tím, že se jedná o mimořádné opatření, o kterém se jako rodiče dozvíte vždy s předstihem.
 • Několikrát denně se kontrolují a doplňují dezinfekční prostředky.
 • Třídy a odborné pracovny jsou pravidelně větrány, škola již od loňského roku disponuje čističkami vzduchu, jsou na chodbách v odborných pracovnách.
 • Pokud to bude možné, budou žáci trávit některé vyučovací hodiny venku.
 • Toalety, zábradlí na schodišti a kliky se budou dezinfikovat průběžně celého dopoledne.
 • Žádáme rodiče, aby děti s příznaky infekčních onemocnění, zejména dýchacích cest, raději neposílali do školy.
 • Je zřízena izolovaná místnost pro karanténu s blízkým sociálním zařízením pro žáky, u kterých se projeví příznaky nemoci COVID-19. Dohled nad dítětem bude mít zaměstnanec školy. O tom jsou rodiče neprodleně informováni. Rodiče, kteří si žáka neprodleně ve škole vyzvednou vstupují do školy vždy zadním vchodem, přes zvonky do kanceláře školy.
 • Žádáme rodiče, aby školu rodiče průběžně informovali, pokud dojde ke změně kontaktních údajů, a to zejména telefonního čísla.
 • Vyzýváme rodiče, aby omezili osobní návštěvy ve škole na minimum a kontaktovali zaměstnance školy mailem, případně přes Teams nebo Školu OnLine.

Akce školy

 • Plavání 3. ročníků v rámci výuky tělesné výchovy bude probíhat.
 • Adaptační pobyt 6. tříd proběhne.
 • Zatím do ledna 2022 (1. pololetí) se ruší všechny výjezdy, výlety a exkurze (divadla, dopravní hřiště, muzea apod.) žáků.
 • Pokud by se měla vycházka uskutečnit minimalizovat používání MHD. Preventivní programy probíhající v budově školy zatím nemohou být uskutečněny.
 • Vánoční jarmark je zrušen.
 • Soutěže, sportovní turnaje se uskuteční podle situace, případně až od jara 2022.

Kroužky

 • Zájmové kroužky se otevřou pouze některé – informace budou zveřejněny začátkem září 2021..
2021-11-24T11:33:42+01:00