O nás

O nás 2018-03-09T11:41:24+00:00

Důležité údaje školy

Zveřejněné informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 11. 5. 1999 o svobodném přístupu k informacím

IČO: 47611171
Číslo účtu: 2000735399/0800
ID datové schránky: dscyix4

Neinvestiční příspěvek na rok 2017 – provozní náklady

Střednědobý výhled nákladů a výnosů na rok 2019 a 2020 příspěvkové organizace je uveřejněn na internetových stránkách MČ Praha 10.

Školská rada

Mgr. Tomáš Malinovský – předseda, rodič
Mgr. Stanislav Kodet – tajemník, učitel
Zuzana Stiborová – člen, rodič
Ing. Jana Čunátová – členka, zástupce zřizovatele
Mgr. Bohumil Zoufalík – člen, zástupce zřizovatele
Jiřina Štorková – členka, učitel
 

Školní jídelna

Vedoucí stravování: pí Třísková

Tel.: +420 774 450 024
hostynska@sjp10.cz

Od 1. 8. 2004 není školní jídelna součástí školy.

Školní jídelna Hostýnská je součástí organizace Školní jídelna Praha 10, Vršovická 68/1429. Kapacita jídelny je 150 míst.

Přihláška do školní jídelny

Projekt „Podpora inkluzivního vzdělávání ZŠ Hostýnská“

Od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 je naše instituce realizátorem projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání ZŠ Hostýnská“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_023/0005826, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 1 352 518,-Kč.

Školní knihovna

Druhý ročník projektu „Daruj škole knihu“. Do každé věnované knihy bude vlepena kartička se jménem dárce a datem darování. Svým darem zvýšíte atraktivitu školní knihovny a tím i zájem dětí o čtenářství. Děkujeme.

Žákovská samospráva

Členové jednotlivých třídních samospráv se schází každý první čtvrtek v měsíci v 7.30 hodin.

Volná místa

Hledáme asistenta pedagoga pro žáka na prvním stupni, úvazek 0,7. Nástup možný okamžitě.

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy nabízí speciální fotografie z vnitřních i vnějších prostor školy.

 

Spolupráce s organizacemi

Blízkým partnerem školy je Dům UM. Střediska Domu dětí a mládeže Praha 10 – Domu UM jsou určena pro zajištění podílu na organizaci volného čas dětí a mládeže. Jejich posláním je rozvoj zájmového vzdělávání, pomoc při účelném trávení volného času dětí a mládeže www.dumum.cz.

V roce 1995 zajišťují instruktoři Outdoor teamu první zájezd naší školy do zahraničí. Jedná se o sportovně poznávací kurz v italských Dolomitech. Tímto okamžikem se začíná datovat letitá spolupráce Outdoor teamu se ZŠ Hostýnská. Hlavní náplní se stává pořádání a organizace outdoorových akcí, kurzů a zájezdů pro naše žáky a nejen pro ně. Outdoorový kurz v Rakousku, poznávací a vysokohorské zájezdy do Itálie, lyžařské kurzy v Krkonoších nebo přírodovědné expedice do Ameriky. Více se dozvíte na samostatných stránkách Oudotoor teamu.

Již mnoho let spolupracuje škola s jazykovou agenturou JIPE. Naši žáci se pravidelně účastní letních i zimních jazykových táborů pořádaných touto agenturou. Bližší informace o JIPE a jejích akcích najdete na stránkách www.taboryjipe.cz.

Základní profil a charakteristika školy

Škola byla uvedena do provozu v roce 1968. Je situována do klidného prostředí malešického sídliště v Praze 10. Od roku 1993 je právním subjektem, před lety byla ustavena Školská rada.

Škola má 1. a 2. stupeň, v posledních deseti letech ji navštěvuje průměrně 500 žáků. Patří k větším školám na obvodě. Do školní družiny se každoročně přihlásí okolo 200 žáků. Součástí nabídky školy je i školní klub. Ten má za cíl nabídnout žákům 4. – 9. ročníků smysluplné trávení volného času v odpoledních hodinách. V prostorách klubu mohou žáci relaxovat, sportovat, hrát si, ale i diskutovat o různých tématech. Díky jasně stanoveným a důsledně prosazovaným pravidlům (žáci se podílejí na formulování jejich konkrétní podoby), se zde mohou cítit bezpečně a jistě. Stěžejní část sociálně-pedagogického programu školního klubu podporuje v dětech rozvoj občanské odpovědnosti.

Škola je vybavena všemi potřebnými odbornými pracovnami, tj. cvičným bytem s kuchyňkou, pro výuku pracovních činností a jazyků, dílnou, chemickou pracovnou s laboratoří, pracovnou fyziky a přírodopisu, máme dvě učebny informatiky a školní knihovnu. Chloubou školy je posluchárna, ve které je k dispozici 35 tabletů pro žáky a učitele. Areál dvou tělocvičen je ve spolupráci s různými organizacemi i jednotlivci přístupný také mimo vyučování, služby poskytujeme i veřejnosti, denně do 22 hodin včetně sobot a nedělí.

Výuka ve škole probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola v pohodě, škola pro život“. Nadané děti v různých oborech se mohou vzdělávat podle individuálního vzdělávacích plánů, aby mohly lépe rozvíjet své nadání nebo již vyhraněné zájmy a splnily předepsanou školní docházku. Ve škole je k dispozici kompletní školní poradenské pracoviště, tvořené výchovnými poradci, metodikem prevence, speciálními pedagogy a školním psychologem.

Od sedmého ročníku si žáci mohou volit z široké nabídky volitelných předmětů. Od osmého ročníku jsou žákům nabízeny, jako druhý cizí jazyk: německý jazyk, ruský jazyk a španělský jazyk. Škola je zapojena do projektu Sazka olympijský víceboj. V hodinách tělesné výchovy plníme disciplíny OVOV (Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů).

Škola je Centrem sportu Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) pro Prahu 10, komunitním centrem oblasti Malešic a Strašnic, jehož aktivity zastřešuje KC Kruh. Obě organizace realizují kroužky, do kterých se mohou děti podle zájmu zapojit. Nabídka kroužků je každoročně obměňována, aktuální nabídka je uveřejněná na webu školy. Tradičně nabízíme kroužek dramatické výchovy (Divadlo Kašpárek), cizích jazyků, individuální logopedická péče, kroužek výuky českého jazyka pro cizince, Klub mladých diváků, ve spolupráci s HC Bohemias pozemní hokej atd. Již mnoho let spolupracuje škola s jazykovou agenturou JIPE.

 

Ve spolupráci s Outdoor teamem jsou pořádány lyžařské, outdoorové i cyklistické kurzy a zeměpisně-přírodopisné expedice v Evropě a USA. Žáci se mohou účastnit zahraničních zájezdů zaměřených na výuku cizích jazyků. Škola nabízí také výuku tenisu ve spolupráci s Nadačním fondem dětského a juniorského tenisu H. Sukové. Ve spolupráci s MČ Praha 10 se realizuje dotovaná škola v přírodě (Horský hotel Černá hora, Janské Lázně).

Všeobecná vzdělanost a kulturní rozhled žáků jsou rozšiřovány pravidelnými návštěvami divadel, muzeí, památek, různých kulturních institucí, účastí v řadě soutěží pořádaných nejen školou, ale i jinými subjekty. Některé akce spoluorganizují sami žáci – turnaj ve stolním tenise, brennballu, Noc s Andersenem, Vánoční a Velikonoční jarmark, Vystoupení na schodech apod.

Výuku realizuje aprobačně i věkově stabilizovaný pedagogický sbor, takže dochází k postupnému propojení zkušenosti a nových nápadů. Snažíme se zapojovat do neformální spolupráce školní samosprávu s pedagogickým sborem a vedením školy.

Pedagogové školy jsou činní i mimo školu samotnou, pracují v různých funkcích na obvodě (Komise pro výchovu a vzdělávání OÚ, Obvodní rada AŠSK, ČASPV), vydávají knihy, publikují v časopisech. Škola je i garantem obvodního kola Biologické olympiády v Praze 10.