O nás

O nás2020-01-21T13:08:11+01:00

Důležité údaje školy

Zveřejněné informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 11. 5. 1999 o svobodném přístupu k informacím

IČO: 47611171
Číslo účtu: 2000735399/0800
ID datové schránky: dscyix4

Neinvestiční příspěvek na rok 2017 – provozní náklady

Střednědobý výhled nákladů a výnosů na rok 2019 a 2020 příspěvkové organizace je uveřejněn na internetových stránkách MČ Praha 10.

Školská rada

Mgr. Martin Vyhnánek – předseda, rodič
Mgr. Jan Vesták – místopředseda a tajemník, učitel
Zuzana Stiborová – člen, rodič
Karel Duchek – člen, zástupce zřizovatele
Mikuláš Pobuda – člen, zástupce zřizovatele
Jiřina Štorková – členka, učitelka

Školní jídelna

Vedoucí stravování: pí Tvrdíková

Tel.: +420 731 658 239
hostynska@sjp10.cz

Od 1. 8. 2004 není školní jídelna součástí školy.

Školní jídelna Hostýnská je součástí organizace Školní jídelna Praha 10, Vršovická 68/1429. Kapacita jídelny je 150 míst.

Přihláška do školní jídelny

Projekt „Podpora inkluzivního vzdělávání ZŠ Hostýnská“ a „Podpora vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem“

Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 je naše instituce realizátorem projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání a vzájemné spolupráce pedagogů na ZŠ Hostýnská II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015349, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 2 421 349,-Kč.

Škola získala pro rok 2019 finanční prostředky z rozvojového programu MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ (č. j. MSMT-28 283/2018), celková výše podpory činí 271 254 Kč. Individuální výuka žáků-cizinců na naší škole již několik letí probíhá a díky grantu se může rozšířit jak o odpolední skupinovou i individuální výuku, tak o přímou, individuální pomoc dalšího učitele během vyučování. Celkem je v rámci projektu podpořeno 25 žáků.

Škola získala pro rok 2018 finanční prostředky z rozvojovému programu MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ (č. j.: MSMT-24277/2017), celková výše podpory činí 405 920 Kč. Individuální výuka žáků cizinců na naší škole již několik let probíhá a díky grantu se může rozšířit jak o odpolední skupinovou výuku, tak o přímou, individuální pomoc dalšího učitele během vyučování. Celkem je v rámci projektu podpořeno 18 žáků.

Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2018.

Informace o zpracování osobních údajů

Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy).

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách školy www.hostynska.cz, datové schránky dscyix4, emailem na adrese skola@hostynska.cz nebo poštou na adrese Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100, 108 00 Praha 10.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Kontakt na pověřence: gdpr@hostynska.cz

Další informace ke zpracování osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Žákovská samospráva

Členové jednotlivých třídních samospráv se schází každý první čtvrtek v měsíci v 7.30 hodin.

Členové školní samosprávy: Aneta Osičková (IX. A) – předseda, Jessica Rodriguezová (IX.A) – místopředseda, Jindřiška Maršálková (IX.A) – člen

Volná místa

Hledáme aprobovaného učitele/učitelku pro 1. stupeň, nástup možný okamžitě.

Hledáme aprobovaného učitele/učitelku chemie, ICT a hudební výchov, možný nástup od srpna 2020.

Školní knihovna

Druhý ročník projektu „Daruj škole knihu“. Do každé věnované knihy bude vlepena kartička se jménem dárce a datem darování. Svým darem zvýšíte atraktivitu školní knihovny a tím i zájem dětí o čtenářství. Děkujeme.

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy nabízí speciální fotografie z vnitřních i vnějších prostor školy.

 

Spolupráce s organizacemi

Blízkým partnerem školy je Dům UM. Střediska Domu dětí a mládeže Praha 10 – Domu UM jsou určena pro zajištění podílu na organizaci volného čas dětí a mládeže. Jejich posláním je rozvoj zájmového vzdělávání, pomoc při účelném trávení volného času dětí a mládeže www.dumum.cz.

V roce 1995 zajišťují instruktoři Outdoor teamu první zájezd naší školy do zahraničí. Jedná se o sportovně poznávací kurz v italských Dolomitech. Tímto okamžikem se začíná datovat letitá spolupráce Outdoor teamu se ZŠ Hostýnská. Hlavní náplní se stává pořádání a organizace outdoorových akcí, kurzů a zájezdů pro naše žáky a nejen pro ně. Outdoorový kurz v Rakousku, poznávací a vysokohorské zájezdy do Itálie, lyžařské kurzy v Krkonoších nebo přírodovědné expedice do Ameriky. Více se dozvíte na samostatných stránkách Oudotoor teamu.

Již mnoho let spolupracuje škola s jazykovou agenturou JIPE. Naši žáci se pravidelně účastní letních i zimních jazykových táborů pořádaných touto agenturou. Bližší informace o JIPE a jejích akcích najdete na stránkách www.taboryjipe.cz.

Základní profil a charakteristika školy

Škola byla uvedena do provozu v roce 1968. Je situována do klidného prostředí malešického sídliště v Praze 10. Od roku 1993 je právním subjektem, před lety byla ustavena Školská rada.

Škola má 1. a 2. stupeň, v posledních deseti letech ji navštěvuje průměrně 500 žáků. Patří k větším školám na obvodě. Do školní družiny se každoročně přihlásí okolo 200 žáků. Součástí nabídky školy je i školní klub. Ten má za cíl nabídnout žákům 4. – 9. ročníků smysluplné trávení volného času v odpoledních hodinách. V prostorách klubu mohou žáci relaxovat, sportovat, hrát si, ale i diskutovat o různých tématech. Díky jasně stanoveným a důsledně prosazovaným pravidlům (žáci se podílejí na formulování jejich konkrétní podoby), se zde mohou cítit bezpečně a jistě. Stěžejní část sociálně-pedagogického programu školního klubu podporuje v dětech rozvoj občanské odpovědnosti.

Škola je vybavena všemi potřebnými odbornými pracovnami, tj. cvičným bytem s kuchyňkou, pro výuku pracovních činností a jazyků, dílnou, chemickou pracovnou s laboratoří, pracovnou fyziky a přírodopisu, máme dvě učebny informatiky a školní knihovnu. Chloubou školy je posluchárna, ve které je k dispozici 35 tabletů pro žáky a učitele. Areál dvou tělocvičen je ve spolupráci s různými organizacemi i jednotlivci přístupný také mimo vyučování, služby poskytujeme i veřejnosti, denně do 22 hodin včetně sobot a nedělí.

Výuka ve škole probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola v pohodě, škola pro život“. Nadané děti v různých oborech se mohou vzdělávat podle individuálního vzdělávacích plánů, aby mohly lépe rozvíjet své nadání nebo již vyhraněné zájmy a splnily předepsanou školní docházku. Ve škole je k dispozici kompletní školní poradenské pracoviště, tvořené výchovnými poradci, metodikem prevence, speciálními pedagogy a školním psychologem.

Od sedmého ročníku si žáci mohou volit z široké nabídky volitelných předmětů. Od osmého ročníku jsou žákům nabízeny, jako druhý cizí jazyk: německý, ruský, francouzský a španělský jazyk. Škola je zapojena do projektu Sazka olympijský víceboj. V hodinách tělesné výchovy plníme disciplíny OVOV (Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů).

Škola je Centrem sportu Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) pro Prahu 10, komunitním centrem oblasti Malešic a Strašnic, jehož aktivity zastřešuje KC Kruh. Obě organizace realizují kroužky, do kterých se mohou děti podle zájmu zapojit. Nabídka kroužků je každoročně obměňována, aktuální nabídka je uveřejněná na webu školy. Tradičně nabízíme kroužek dramatické výchovy (Divadlo Kašpárek), cizích jazyků, individuální logopedická péče, kroužek výuky českého jazyka pro cizince, Klub mladých diváků, ve spolupráci s HC Bohemias pozemní hokej atd. Již mnoho let spolupracuje škola s jazykovou agenturou JIPE.

 

Ve spolupráci s Outdoor teamem jsou pořádány lyžařské, outdoorové i cyklistické kurzy a zeměpisně-přírodopisné expedice v Evropě a USA. Žáci se mohou účastnit zahraničních zájezdů zaměřených na výuku cizích jazyků. Škola nabízí také výuku tenisu ve spolupráci s Nadačním fondem dětského a juniorského tenisu H. Sukové. Ve spolupráci s MČ Praha 10 se realizuje dotovaná škola v přírodě (Horský hotel Černá hora, Janské Lázně).

Všeobecná vzdělanost a kulturní rozhled žáků jsou rozšiřovány pravidelnými návštěvami divadel, muzeí, památek, různých kulturních institucí, účastí v řadě soutěží pořádaných nejen školou, ale i jinými subjekty. Některé akce spoluorganizují sami žáci – turnaj ve stolním tenise, brennballu, Noc s Andersenem, Vánoční a Velikonoční jarmark, Vystoupení na schodech apod.

Výuku realizuje aprobačně i věkově stabilizovaný pedagogický sbor, takže dochází k postupnému propojení zkušenosti a nových nápadů. Snažíme se zapojovat do neformální spolupráce školní samosprávu s pedagogickým sborem a vedením školy.

Pedagogové školy jsou činní i mimo školu samotnou, pracují v různých funkcích na obvodě (Komise pro výchovu a vzdělávání OÚ, Obvodní rada AŠSK, ČASPV), vydávají knihy, publikují v časopisech. Škola je i garantem obvodního kola Biologické olympiády v Praze 10.