O nás

O nás2024-07-02T08:32:16+02:00

Důležité údaje školy

Zveřejněné informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

IČO: 47611171
Číslo účtu: 2000735399/0800
ID datové schránky: dscyix4

Neinvestiční příspěvek na rok 2021 – provozní náklady

Střednědobý výhled nákladů a výnosů příspěvkové organizace je uveřejněn na internetových stránkách MČ Praha 10.

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy nabízí speciální fotografie z vnitřních i vnějších prostor školy.

Školská rada

Mgr. Martin Vyhnánek – předseda, rodič
Mgr. Jan Vesták – místopředseda a tajemník, učitel
Libor Staněk – člen, rodič
Karel Duchek – člen, zástupce zřizovatele
Tereza Hauffnerová – člen, zástupce zřizovatele
Kateřina Merrelová – členka, učitelka

Volná místa

Hledáme učitele/učitelku na první stupeň, úvazek plný nebo částečný, nástup možný od září 2024.

Informace o grantových projektech školy

V posledních letech se škola účastní několika grantových projektů. Jejich zaměření a vyhodnocení již ukončených je věnována samostatná stránka webu.

Informace o zpracování osobních údajů

Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2100/2, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy).

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách školy www.hostynska.cz, datové schránky dscyix4, emailem na adrese skola@hostynska.cz nebo poštou na adrese Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2100/2, 108 00 Praha 10.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

V souvislosti se změnou pověřence pro ochranu osobních údajů v současné době probíhá aktualizace informací pro subjekty údajů.

Kontakt na pověřence: gdpr@hostynska.cz

Další informace ke zpracování osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Žákovská samospráva

Členové jednotlivých třídních samospráv se scházejí každý čtvrtek v 9.40 h.
Členy školní samosprávy jsou

Nela Eliašová ze VII.B – předseda školní samosprávy
Antonín Černý ze VII.B – místopředseda školní samosprávy
Sofie Schusterová z IX.A – člen školní samosprávy

Školní jídelna

Vedoucí stravování: pí Třísková

Tel.: +420 731 658 239, + 420 774 450 024
hostynska@sjp10.cz

Od 1. 8. 2004 není školní jídelna součástí školy.

Školní jídelna Hostýnská je součástí organizace Školní jídelna Praha 10, Vršovická 68/1429. Kapacita jídelny je 150 míst.

Přihláška ke stravování

Základní profil a charakteristika školy

Tato tradiční základní škola, jejíž motto je „Škola v pohodě, škola pro život“, se nachází v klidném prostředí malešického sídliště v Praze 10 s dobrou dopravní dostupností. Do provozu byla uvedena v roce 1968, od roku 1993 je právním subjektem. Ve škole je ustanovena Školská rada.

Škola má 1. a 2. stupeň, v posledních letech ji navštěvuje průměrně 700 žáků. Patří k největším školám na obvodě.

Do školní družiny se každoročně přihlásí okolo 200 žáků. Součástí nabídky školy je i školní klub. Ten má za cíl nabídnout žákům 4. – 9. ročníků smysluplné trávení volného času v odpoledních hodinách. V prostorách klubu mohou žáci relaxovat, sportovat, hrát si, ale i diskutovat o různých tématech. Díky jasně stanoveným a důsledně prosazovaným pravidlům (žáci se podílejí na formulování jejich konkrétní podoby), se zde mohou cítit bezpečně a jistě. Stěžejním záměrem sociálně-pedagogického programu školního klubu je podpora rozvoje občanské odpovědnosti mladých lidí.

Škola je vybavena všemi potřebnými odbornými pracovnami, tj. cvičným bytem s kuchyňkou, pracovnou přírodních věd, pracovnou fyziky a přírodopisu a také pracovnou výtvarné výchovy, keramickou dílnou a pracovnou dějepisu a společenských věd. Žáci i učitelé mají k dispozici dvě učebny informatiky a školní knihovnu. Chloubou školy je posluchárna a zejména nová pracovna přírodních věd. Areál dvou tělocvičen je ve spolupráci s různými organizacemi i jednotlivci přístupný také mimo vyučování, služby poskytujeme i veřejnosti, denně do 22 hodin včetně sobot a nedělí. Rozšiřujeme nabídku předmětů, které dělíme do menších skupin, např. český jazyk, matematika, pracovní činnosti, výtvarná výchova, informatika, chemie, dějepis a to z důvodu zvýšení efektivity vyučování. Osvědčuje se nám také zařazování prvků párové výuky např. do vyučovacích hodin přírodopisu.

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola v pohodě, škola pro život“. Nadané děti se v různých oborech mohou vzdělávat podle individuálních vzdělávacích plánů, aby tak mohly lépe rozvíjet své nadání nebo již vyhraněné zájmy a splnily předepsanou školní docházku. Ve škole je k dispozici kompletní školní poradenské pracoviště, tvořené výchovnými poradci, metodikem prevence, speciálními pedagogy a školním psychologem.

Od sedmého ročníku si žáci mohou volit z široké nabídky volitelných předmětů. Od osmého ročníku je žákům (jako druhý cizí jazyk) nabízen německý, ruský, francouzský a španělský jazyk. Škola je zapojena do projektu Sazka olympijský víceboj. V hodinách tělesné výchovy žáci mj. plní disciplíny OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů).

Škola je Centrem sportu Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) pro Prahu 10 a komunitním centrem oblasti Malešic a Strašnic, jehož aktivity zastřešuje KC Kruh. Obě organizace realizují kroužky, do kterých se mohou děti podle zájmu zapojit. Nabídka kroužků je každoročně obměňována, aktuální nabídka je zveřejněna na webu školy. Ve stálé nabídce je kroužek dramatické výchovy (Divadlo Kašpárek), kroužek cizích jazyků, kroužek výuky českého jazyka pro cizince, individuální logopedická péče, klub mladých diváků, pozemní hokej ve spolupráci s HC Bohemians atd. Dlouhodobě škola spolupracuje s jazykovou agenturou JIPE.

 

Ve spolupráci s Outdoor teamem jsou pořádány lyžařské, outdoorové i cyklistické kurzy a zeměpisně-přírodopisné expedice v Evropě a USA. Žáci se mohou účastnit zahraničních zájezdů zaměřených na výuku cizích jazyků. Škola nabízí také výuku tenisu ve spolupráci s Nadačním fondem dětského a juniorského tenisu H. Sukové.

Všeobecná vzdělanost a kulturní rozhled žáků jsou rozšiřovány pravidelnými návštěvami divadel, muzeí, památek, různých kulturních institucí, účastí v řadě soutěží pořádaných nejen školou, ale i jinými subjekty. Některé akce spoluorganizují sami žáci – turnaj ve stolním tenise, brennballu, Noc s Andersenem, Vánoční a Velikonoční jarmark, Vystoupení na schodech apod.

Výuku realizuje aprobačně i věkově stabilizovaný pedagogický sbor, takže dochází k postupnému propojení zkušenosti a nových nápadů. Snažíme se zapojovat do neformální spolupráce školní samosprávu s pedagogickým sborem a vedením školy.

Pedagogové školy jsou činní i mimo školu samotnou, pracují v různých funkcích na obvodě (Komise pro výchovu a vzdělávání OÚ, Obvodní rada AŠSK, ČASPV), vydávají knihy, publikují v časopisech. Škola je i garantem obvodního kola Biologické olympiády v Praze 10.

Spolupráce s organizacemi

MS Office 365 jsou nejnovější Office, tj. sada kancelářských programů obsahující Word, Excel, PowerPoint, Outlook a spoustu dalších šikovných aplikací. Office 365 pracuje i pouze přes webové rozhraní v prohlížeči Google Chrome. ZŠ Hostýnská je nabízí Office 365 všem žákům školy zdarma po dobu jejich studia na škole. Instalovat je mohou na jakýkoliv počet různých zařízení, takže i na vlastní tablety, mobily, další notebooky a počítače v rodině. V pracovně informatiky se žáci přihlašují přes vlastní účty v rámci Office 365.

ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta a ISIC SCHOLAR (Školák) je jeho variantou pro základní školy. Průkaz vydává, stejně jako standardní ISIC, světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO, a je platný ve 130 zemích. Všichni držitelé průkazu ISIC SCHOLAR tedy mohou využívat stejných výhod jako držitelé průkazu ISIC. Naše škola vydává karty ISIC SCHOLAR.

Základní škola Hostýnská je již řadu let partnerskou školou Nakladatelství Fraus. Partnerství škole přináší možnost získat moderní výukové materiály a rozvíjet tak nové výukové metody. Škola zapojená do projektu se zajímá o moderní trendy ve vyučování, které oživuje používáním interaktivních pomůcek ve výuce.

Blízkým partnerem školy je Dům UM. Střediska Domu dětí a mládeže Praha 10 – Domu UM jsou určena pro zajištění podílu na organizaci volného čas dětí a mládeže. Jejich posláním je rozvoj zájmového vzdělávání, pomoc při účelném trávení volného času dětí a mládeže www.dumum.cz.

V roce 1995 zajišťují instruktoři Outdoor teamu první zájezd naší školy do zahraničí. Jedná se o sportovně poznávací kurz v italských Dolomitech. Tímto okamžikem se začíná datovat letitá spolupráce Outdoor teamu se ZŠ Hostýnská. Hlavní náplní se stává pořádání a organizace outdoorových akcí, kurzů a zájezdů pro naše žáky a nejen pro ně. Outdoorový kurz v Rakousku, poznávací a vysokohorské zájezdy do Itálie, lyžařské kurzy v Krkonoších nebo přírodovědné expedice do Ameriky. Více se dozvíte na samostatných stránkách Oudotoor teamu.

Již mnoho let spolupracuje škola s jazykovou agenturou JIPE. Naši žáci se pravidelně účastní letních i zimních jazykových táborů pořádaných touto agenturou. Bližší informace o JIPE a jejích akcích najdete na stránkách www.taboryjipe.cz.