Granty

Granty2021-02-08T10:47:35+02:00

Podpora inkluzivního vzdělávání ZŠ Hostýnská (2019 – 2021)

Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 je naše instituce realizátorem projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání a vzájemné spolupráce pedagogů na ZŠ Hostýnská II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015349, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 2 421 349,-Kč.

Multikulturní šablony (2020 – 2021)

Dotační program v rámci operačního programu Praha – „pól růstu“

Přiděleno: 1 335 989,- Kč

Dotační program byl škole přidělen na základě žádosti ředitele školy o příspěvek na operační program Praha „Pól růstu“. Škole byla přidělena částka 1 335 989,- Kč pod názvem projektů „Multikulturní šablony pro ZŠ Hostýnská“.

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001516

Přidělené prostředky budou použity na personální podporu, intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka, projektovou výuku, stáže pedagogických pracovníků, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách a komunitně osvětová setkávání.

Podpora vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (2020)

Škola získala pro rok 2020 finanční prostředky z rozvojového programu MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ (č. j. MSMT-33 014/2019), celková výše podpory činí 175 168 Kč. Individuální výuka žáků-cizinců na naší škole již několik letí probíhá a díky grantu se může rozšířit jak o odpolední skupinovou i individuální výuku, tak o přímou, individuální pomoc dalšího učitele během vyučování. Celkem je v rámci projektu podpořeno 25 žáků. Kvůli epidemiologické situaci byla žákům v daném období poskytována podpora i distanční formou.

Podpora vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (2019)

Škola získala pro rok 2019 finanční prostředky z rozvojového programu MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ (č. j. MSMT-28 283/2018), celková výše podpory činí 271 254 Kč. Individuální výuka žáků-cizinců na naší škole již několik letí probíhá a díky grantu se může rozšířit jak o odpolední skupinovou i individuální výuku, tak o přímou, individuální pomoc dalšího učitele během vyučování. Celkem je v rámci projektu podpořeno 25 žáků.

Prevence rizikového chování žáků

Škola od roku 2018 každoročně čerpá dotace MHMP Praha na programy primární prevence pro děti a mládež. Při realizaci programů spolupracujeme s PROXIMA SOCIALE s. r. o. a Centrem primární prevence MAGDALENA, o. p. s. Ve spolupráci s třídními učiteli volíme témata podle aktuálních potřeb tříd.

Podpora vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (2018)

Škola získala pro rok 2018 finanční prostředky z rozvojovému programu MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ (č. j.: MSMT-24277/2017), celková výše podpory činí 405 920 Kč. Individuální výuka žáků cizinců na naší škole již několik let probíhá a díky grantu se může rozšířit jak o odpolední skupinovou výuku, tak o přímou, individuální pomoc dalšího učitele během vyučování. Celkem je v rámci projektu podpořeno 18 žáků.

Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2018.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II)

  • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP
  • Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II)

Hlavním cílem projektu je podpořit společné plánování a sdílení aktivit v území MČ Praha 10 a intervence naplánované během MAP I. Projekt je zaměřena na zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím spolupráce zřizovatelů škol, jednotlivých ZŠ a MŠ, nestátních neziskových organizací a ostatních aktérů působících ve vzdělávání na území MČ, včetně rodičů dětí a žáků a veřejnosti.