Granty

Granty2024-03-12T13:37:14+02:00

Aktuální projekty

Projekt „DIGITALIZUJEME ŠKOLU – REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY“

V rámci projektu „DIGITALIZUJEME ŠKOLU – REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY“ vynaložila škola finanční prostředky k zakoupení IT zařízení za účelem dálkového studia,  do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky a na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Podpora inkluzivního vzdělávání ZŠ Hostýnská (2023 – 2025)

Od 1.3.2023 – 31.12.2025 je naše instituce realizátorem projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání a vzájemné spolupráce pedagogů na ZŠ Hostýnská IV“
s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0004809, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, vzdělávání pracovníků, sdílení zkušeností a inovativní vzdělávání žáků. Celková výše podpory činí 4.216.486,- Kč.

Starší projekty

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (2023)

Od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023 je naše instituce realizátorem projektu „Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem“. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Doučování probíhá skupinově nebo také individuálně.

Odborná učebna přírodních věd na ZŠ Hostýnská (2022 – 2023)

Projekt byl prodloužen do 31. 8. 2023

Od 1. 4. 2022 – 31. 8. 2023 je naše instituce realizátorem projektu „Odborná učebna přírodních věd na ZŠ Hostýnská“ s registračním číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002226, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt spočívá v modernizaci učebny přírodních věd tak, aby odpovídala požadavkům dnešní doby. Odborná učebna bude sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí v přírodních vědách v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III na území MČ Praha 10 (MAP III)

 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  Výzva č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 3 OP
  Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání III na území MČ Praha 10
  Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023069
  Doba realizace: 1. 1. 2023 – 30. 11. 2023 (11 měsíců)

Hlavním cílem projektu je podpořit společné plánování a sdílení aktivit v území MČ Praha 10 a intervence naplánované během MAP II. Projekt je zaměřena na zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím spolupráce zřizovatelů škol, jednotlivých ZŠ a MŠ, nestátních neziskových organizací a ostatních aktérů působících ve vzdělávání na území MČ, včetně rodičů dětí a žáků a veřejnosti.

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (2022)

Od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022 je naše instituce realizátorem projektu „Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem“. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Doučování probíhá skupinově nebo také individuálně.

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (2022)

Od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022 je naše instituce realizátorem projektu „Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem“. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Doučování probíhá skupinově nebo také individuálně.

Multikulturní šablony (2020 – 2021)

Projekt byl prodloužen do 31. 12. 2022

Dotační program v rámci operačního programu Praha – „pól růstu“

Přiděleno: 1 312 629 Kč

Dotační program byl škole přidělen na základě žádosti ředitele školy o příspěvek na operační program Praha „Pól růstu“. Škole byla přidělena částka 1 312 629,- Kč pod názvem projektů „Multikulturní šablony pro ZŠ Hostýnská“.

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001516

Na projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie. Přidělené prostředky budou použity na personální podporu, intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka, projektovou výuku, stáže pedagogických pracovníků, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách a komunitně osvětová setkávání.

Podpora vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (2020)

Škola získala pro rok 2020 finanční prostředky z rozvojového programu MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ (č. j. MSMT-33 014/2019), celková výše podpory činí 175 168 Kč. Individuální výuka žáků-cizinců na naší škole již několik letí probíhá a díky grantu se může rozšířit jak o odpolední skupinovou i individuální výuku, tak o přímou, individuální pomoc dalšího učitele během vyučování. Celkem je v rámci projektu podpořeno 25 žáků. Kvůli epidemiologické situaci byla žákům v daném období poskytována podpora i distanční formou.

Podpora vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (2019)

Škola získala pro rok 2019 finanční prostředky z rozvojového programu MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ (č. j. MSMT-28 283/2018), celková výše podpory činí 271 254 Kč. Individuální výuka žáků-cizinců na naší škole již několik letí probíhá a díky grantu se může rozšířit jak o odpolední skupinovou i individuální výuku, tak o přímou, individuální pomoc dalšího učitele během vyučování. Celkem je v rámci projektu podpořeno 25 žáků.

Prevence rizikového chování žáků

Škola od roku 2018 každoročně čerpá dotace MHMP Praha na programy primární prevence pro děti a mládež. Při realizaci programů spolupracujeme s PROXIMA SOCIALE s. r. o. a Centrem primární prevence MAGDALENA, o. p. s. Ve spolupráci s třídními učiteli volíme témata podle aktuálních potřeb tříd.

Podpora vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (2018)

Škola získala pro rok 2018 finanční prostředky z rozvojovému programu MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ (č. j.: MSMT-24277/2017), celková výše podpory činí 405 920 Kč. Individuální výuka žáků cizinců na naší škole již několik let probíhá a díky grantu se může rozšířit jak o odpolední skupinovou výuku, tak o přímou, individuální pomoc dalšího učitele během vyučování. Celkem je v rámci projektu podpořeno 18 žáků.

Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2018.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II)

 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP
 • Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II)

Hlavním cílem projektu je podpořit společné plánování a sdílení aktivit v území MČ Praha 10 a intervence naplánované během MAP I. Projekt je zaměřena na zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím spolupráce zřizovatelů škol, jednotlivých ZŠ a MŠ, nestátních neziskových organizací a ostatních aktérů působících ve vzdělávání na území MČ, včetně rodičů dětí a žáků a veřejnosti.