Zápis

Zápis2021-07-09T09:54:54+01:00

Informace pro rodiče prvňáků

V letošním školním roce neplánujeme osobní schůzku s rodiči. Na webových stránkách jsou zveřejněné všechny podstatné informace k nástupu dětí do školy. Dne 9. července 2021 bylo zveřejněno rozdělení žáků do prvních tříd.

Dne 7. května 2021 ředitel školy rozhodl o výsledku zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/22.

Thông tin bằng tiếng việt | Інформація українською мовою

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu od 1. dubna 2021 do 11. dubna 2021.

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole a upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole – poštou, datovou schránkou, email, případně dle konkrétní situace osobně do školy, po objednání se (telefonicky, mailem).

Zápis proběhne pouze (distančně) předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte, včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení a další. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí bude ověřeno na úřadě městské části, který vede evidenci obyvatel.

Žádosti o zápis a přijetí k základnímu vzdělávání / žádosti o odklad školní docházky budou přijímány od 1. – 11. dubna 2021:

 • mailem na adrese: zapis@hostynska.cz
 • prostřednictvím datové schránky školy (ID schránky dscyix4)
 • poštou (Základní škola, Hostýnská 2/2100, 108 00 Praha 10)
 • ve výjimečných případech osobní podání (nutná telefonická 274 770 046 nebo emailová domluva skola@hostynska.cz)

Ztotožnění žadatelů bude provedeno dodatečně. O termínech budeme informovat.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu od 1. dubna 2021 do 11. dubna 2021.

Pokud chcete zapsat dítě do 1. ročníku

 • Žádost o přijetí (vyplňte, podepište elektronicky NEBO vyplňte, podepište ručně, naskenujte, event. vyfoťte).
 • Doplňující informace (vyplňte, podepište elektronicky NEBO ručně, naskenujte, event. vyfoťte), můžete také provést REGISTRACI a vyplnit vše v elektronické podobě přes systém Zápisy OnLine. Kde vám k podpisu bude vygenerován formulář, který po vyplnění požadovaných údajů opět odešlete do školy. Informace, návod k zápisu přes Zápisy OnLine.
 • Naskenovaný (vyfocený) rodný list dítěte
 • Pokud dítěti byl udělen v školním loňském roce odklad povinné školní docházky na jiné škole, oskenujte, ofoťte i tento doklad.
 • Případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat, a jsou nutné, nájemní smlouva na byt, rozhodnutí soudů apod.

Pokud chcete odklad školní docházky

 • Žádost o přijetí (vyplňte, podepište elektronicky NEBO vyplňte, podepište ručně, naskenujte, event. vyfoťte).
 • Doplňující informace (vyplňte, podepište elektronicky NEBO ručně, naskenujte, event. vyfoťte), můžete také provést REGISTRACI a vyplnit vše v elektronické podobě přes systém Zápisy OnLine. Kde vám k podpisu bude vygenerován formulář, který po vyplnění požadovaných údajů opět odešlete do školy. Informace, návod k zápisu přes Zápisy OnLine.
 • Naskenovaný (vyfocený) rodný list dítěte.
 • Žádost o odklad školní docházky (vyplňte, podepište elektronicky NEBO vyplňte, podepište ručně, naskenujte, event. vyfoťte)
 • Kopii doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky
 • Kopii doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky
 • Případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat

Pokud do 11. 4. 2021 nemáte všechny potřebné dokumenty k odkladu školní docházky. Přesto podejte žádost o přijetí a naskenovaný rodný list. Ostatní dokumenty (žádost o odklad školní docházky, doporučení PPP a lékaře) pošlete do školy dodatečně, až budete mít všechny potřebné dokumenty.

Vyjádření PPP Praha 10 k žádostem o odklad povinné školní docházky.

Pokud chcete předčasný vstup

 • Žádost o přijetí (vyplňte, podepište elektronicky NEBO vyplňte, podepište ručně, naskenujte, event. vyfoťte)
 • Doplňující informace (vyplňte, podepište elektronicky NEBO ručně, naskenujte, event. vyfoťte), můžete také provést REGISTRACI a vyplnit vše v elektronické podobě přes systém Zápisy OnLine. Kde vám k podpisu bude vygenerován formulář, který po vyplnění požadovaných údajů opět odešlete do školy. Informace, návod k zápisu přes Zápisy OnLine.
 • Naskenovaný (vyfocený) rodný list dítěte
 • Žádost o předčasný vstup (vyplňte, podepište elektronicky NEBO vyplňte, podepište ručně, naskenujte, event. vyfoťte)
 • Kopii doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky
 • Případně kopii doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky
 • Dále kopie jiných dokumentů, které chcete škole předat

Pokud do 11. 4. 2021 nemáte všechny potřebné dokumenty k předčasnému vstupu do školy. Přesto podejte žádost o přijetí a naskenovaný rodný list. Ostatní dokumenty (žádost o předčasný vstup, doporučení PPP a případně vyjádření lékaře) pošlete do školy dodatečně, až budete mít všechny potřebné dokumenty.

Ke každé žádosti přidělíme registrační číslo, o kterém vás budeme informovat na vaši e-mailovou adresu, kterou uvedete v žádosti o přijetí. Podle tohoto registračního čísla se budete dále orientovat. Pokud zjistíme, že žádost je neúplná nebo je potřeba něco upřesnit, budeme vás kontaktovat.

Rozhodnutí ve správním řízení bude učiněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat apod. nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

O tom, zda jsme vaše dítě do naší školy přijali či nepřijali, se dozvíte z rozhodnutí ředitele školy. Toto rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vývěsce školy. V případě nepřijetí obdržíte rozhodnutí se zdůvodněním poštou. Rozhodnutí o odkladu bude doručováno osobním převzetím (po předchozí dohodě) či poštou, povolení odkladu nespadá do správního řízení.

Obecné informace k zápisu do 1. tříd

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2021/2022

Den otevřených dveří se v letošním roce neskuteční. Několik rodičů od nás požadovalo individuální prohlídku školy, individuální návštěvu tříd a individuální setkání s vyučujícími, ale z důvodu současné mimořádné situace to bohužel není možné. Již rok, žijeme v naprosto mimořádné době, jako škola jsme se vždy chovali velmi zodpovědně a z těchto důvodů jsme se rozhodli, že setkání ve škole ani na pozemku školy organizovat nebudeme. Na webových stránkách školy jistě naleznete všechny podstatné informace o škole, na některé nejčastější otázky vám budeme na této webové stránce odpovídat.

Počet tříd, které budou pro školní rok 2021/22 otevřeny, je závislý na počtu dětí přihlášených žáků. Maximálně budou otevřeny tři první třídy. Předpokládáme, že bude 25 dětí ve třídě. Pokud bydlíte mimo spádovou oblast naší školy a chcete dítě zapsat k nám, doporučujeme podat žádost o přijetí jen na naší škole. Pokud naopak bydlíte v naší spádové oblasti a chcete zapsat vaše dítě na jinou školu, podejte žádost o přijetí na vybrané škole. V případě nepřijetí dítěte máme povinnost jako spádová škola vaše dítě přijmout. Stejné pravidlo platí i pro ostatní školy.

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad školní docházky. K zápisu potřebujete. Které jiné dokumenty škola může potřebovat pro vlastní zápis?

 • doložení bydliště ve spádové oblasti, pokud zde dítě nemá trvalý pobyt, stačí doložit kopií například nájemní smlouvy, případně čestné prohlášení o ubytování v naší spádové oblasti,
 • u rozvedených rodičů rozhodnutí o svěření do péče,
 • v případě cizinců: pas, povolení k pobytu případně jiný dokument, s vyznačením délky pobytu na území České republiky,
 • u dětí, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky je potřeba k zápisu doložit i rozhodnutí o udělení odkladu, pokud nebyl v loňském školním roce udělen na naší škole.

Odklad povinné školní docházky

Žádá písemně zákonný zástupce dítěte ideálně již v době zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zákonný zástupce může požádat o odklad i dodatečně.

Formuláře k zápisu

Všechny formuláře budou vytisknuté a připravené i ve škole v době zápisu, zde si je v úředních hodinách můžete vyzvednout.

Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno. Věnujte proto prosím pozornost dalšímu textu a posuďte, zda můžete během následujících měsíců dítě v některých oblastech lépe připravit na jeho vstup do školy. Bližší informace zde…

Divadelní představení pro okolní MŠ spojené s prohlídkou školy

Tak jako každý rok zveme před zápisem budoucí prvňáčky blízkých mateřských škol na divadelní představení spojené s prohlídkou školy a návštěvou prvních tříd, ale bohužel se v letošním roce opět neuskuteční.

Rady pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
připravili jsme pro Vás několik rad, které vyplynuly ze školní praxe a mají usnadnit přechod Vašemu dítěti do školy.

Rozvíjejte myšlení a řeč dítěte,
veďte jej k tomu, aby si všímalo všeho kolem sebe a umělo se o tom jednoduchými větami rozhovořit. Rozmlouvejte často s dítětem, trpělivě a srozumitelně odpovídejte na jeho otázky. Dopřejte mu klid a přirozený vývoj.

Učte děti samostatnosti,
ať se umí samo obout a obléci, zavázat tkaničky, zapnout knoflíky,
slušně a čistě jíst, umýt si ruce, používat kapesník. Obklopte je úpravným prostředím, aby se mu pořádek a čistota staly samozřejmostí. Úpravný zevnějšek dodává dítěti sebevědomí a smysl pro čistotu a pořádek mu velmi ulehčí práci ve škole.

Dbejte o dobrý zdravotní stav dítěte.
Odstraňujte vadnou výslovnost, v obtížných případech se obraťte na lékaře, který dítě doporučí na logopedické vyšetření. Případně můžete využít i nabídky pedagogicko-psychologické poradny.

Odvykejte dítě pomalu odpolednímu spánku,
zaměňte jej klidem po obědě. Ukládejte je dříve ke spánku, aby si navyklo vstávat do 7.00 hod. Upravte režim dne dítěte tak, aby mělo pravidelnost v jídle, spánku, vyhrazený čas na pobyt venku na zdravém vzduchu, hru i malé povinnosti. Ukládejte dítěti drobné práce, na něž stačí. Pěstujte v něm smysl pro povinnosti a odpovědnost. Neodhánějte je, chce-li Vám pomáhat. Nezlobte se, koná-li něco pomalu a neobratně. Jen prací se stane obratnějším, rozvíjí se i duševně, protože na ní musí myslet.

Učte dítě respektu k ostatním – dospělým i dětem,
snášenlivosti a rozumné ústupnosti ve styku s dětmi. To mu usnadní začlenit se do dětského kolektivu.

Učte Vaše dítě dodržovat základní pravidla dopravní i osobní bezpečnosti.
Především pravidla pro chodce. Najděte nejvhodnější trasu ke škole a několikrát ji společně projděte.

Nekupujte předem žádné školní pomůcky.
Často rodiče zbytečně utratí peníze za věci, které dítě nepotřebuje. Informaci o pomůckách dostanete při zápisu dítěte a na naší první třídní schůzce.

Projeví-li dítě zájem o čísla a písmenka, odpovězte na jeho otázky.
Dětskou zvídavost je třeba podpořit. Neučte však dítě z vlastního popudu a násilím. Dobře vedené dítě si ve škole osvojí vše snadno a ani nepozná, kdy skončila hra a nastala vážná práce.

Prosíme o důvěru a pomoc. Jen tam, kde škola a rodina spolupracují, se dítě bez problémů a harmonicky rozvíjí. Nebojte se sdělit všechny důležité poznatky o dítěti svému třídnímu učiteli.

Těšíme se na dobrou spolupráci.

Stručná charakteristika školy

Škola pracuje podle vzdělávacího programu ŠVP ZV ZŠ Hostýnská Škola v pohodě – škola pro život, ve kterém je zařazena výuka anglického jazyka od prvních tříd. Angličtinu si mohou děti procvičovat i v rámci zájmového vzdělávání, pro starší žáky je otevřený školní klub. Pro děti zajišťujeme ve škole kurzy logopedie, škola nabízí také výuku tenisu ve spolupráci s Nadačním fondem dětského a juniorského tenisu. Nadané děti v různých oblastech se mohou vzdělávat podle individuálního vzdělávacích plánu. Od 7. třídy si žáci vybírají z mnoha volitelných předmětů, například digitální fotografii, semináře z přírodovědných či společenských předmětů, konverzaci v cizích jazycích nebo sportovní hry. Od 8. tříd jako druhý cizí jazyk žákům nabízíme ruský, německý, francouzský a španělský jazyk (nabídka se může každým rokem měnit dle možností školy a zájmu žáků). Na výuku navazujeme nabídkou rozsáhlé zájmové činnosti – kreativní dílny, pěvecké kroužky a divadelní kroužek, jazykové kurzy, sportovní kroužky.

Škola je Centrem sportu pro Prahu 10, kde se lze realizovat v základech atletiky, sportovních hrách, plavání a v řadě dalších sportů. Škola je komunitním centrem oblasti Malešic a Strašnic, jehož aktivity zastřešuje KC Kruh. Od první třídy mají žáci přístup do školního informačního systému Škola OnLine, do tzv. elektronické žákovské knížky.