Zápis

Zápis2024-06-11T15:14:04+02:00

Informace pro rodiče prvňáků

Na webových stránkách školy jsme zveřejnili základní informace pro rodiče prvňáčků.

Dne 2. května 2024 ředitel školy rozhodl o výsledku zápisu do prvních tříd pro školní rok 2023/2024.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy 3. dubna a 4. dubna 2024, vždy od 14:00 do 18:00. Před vlastním termínem zápisu bude probíhat i předběžný zápis a to přes systém Zápisy OnLine. Tento elektronický předzápis se uskuteční v termínu od 1. března do 4. dubna 2024. Obecné informace, návod k zápisu jsou k dispozici na webu Zápisy OnLine.

Den otevřených dveří proběhne 21. února 2024 od 14:30. Komentované prohlídky budou probíhat každých 30 minut do 17:00 a provázet vás po škole budou žáci naší školy. Během dne otevřených dveří je plánované i setkání s vedením školy.

Pokud chcete zapsat dítě do 1. ročníku

 • Žádost o přijetí.
 • Provést elektronický předzápis v systému Zápis OnLine.
 • Další dokumenty:
  • Rodný list dítěte
  • Doklad totožnosti zákonného zástupce – občanský průkaz
  • Pokud dítěti byl udělen v školním loňském roce odklad povinné školní docházky na jiné škole.
  • Případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat, a jsou nutné, nájemní smlouva na byt, rozhodnutí soudů apod.

Pokud chcete odklad školní docházky

 • Žádost o přijetí.
 • Provést elektronický předzápis v systému Zápis OnLine.
 • Další dokumenty:
  • Rodný list dítěte
  • Doklad totožnosti zákonného zástupce – občanský průkaz
  • Pokud dítěti byl udělen v školním loňském roce odklad povinné školní docházky na jiné škole.
  • Případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat, a jsou nutné, nájemní smlouva na byt, rozhodnutí soudů apod.
 • Žádost o odklad.
 • Doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky
 • Doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky

Pokud do 5. dubna 2023 nemáte všechny potřebné dokumenty k odkladu školní docházky, přesto je třeba provést zápis, odklad bude vyřešen dodatečně. Ostatní dokumenty (žádost o odklad školní docházky, doporučení PPP a lékaře) předáte do školy dodatečně, až budete mít všechny potřebné dokumenty.

Pokud chcete předčasný vstup

 • Žádost o přijetí.
 • Provést elektronický předzápis v systému Zápis OnLine.
 • Další dokumenty:
  • Rodný list dítěte
  • Doklad totožnosti zákonného zástupce – občanský průkaz
  • Případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat, a jsou nutné, nájemní smlouva na byt, rozhodnutí soudů apod.
 • Žádost o předčasný vstup.
 • Doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k předčasnému vstupu
 • Případně doporučení lékaře nebo klinického psychologa k předčasnému vstupu

Pokud do 4. dubna 2024 nemáte všechny potřebné dokumenty k předčasnému vstupu do školy. Přesto je třeba provést zápis, zápis bude vyřešen dodatečně. Ostatní dokumenty (žádost o předčasný vstup do školy, doporučení PPP a lékaře) předáte do školy dodatečně, až budete mít všechny potřebné dokumenty.

Přidělení registračního čísla

Ke každé žádosti přidělíme registrační číslo, toto registrační číslo vygeneruje systém Zápisy OnLine. Podle tohoto registračního čísla se budete dále orientovat.

Rozhodnutí ve správním řízení bude učiněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat apod. nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

O tom, zda jsme vaše dítě do naší školy přijali či nepřijali, se dozvíte z rozhodnutí ředitele školy. Toto rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vývěsce školy. V případě nepřijetí obdržíte rozhodnutí se zdůvodněním poštou. Rozhodnutí o odkladu bude doručováno osobním převzetím (po předchozí dohodě) či poštou, povolení odkladu nespadá do správního řízení.

Obecné informace k zápisu do 1. tříd

Počet tříd, které budou pro školní rok 2024/25 otevřeny, je závislý na počtu dětí přihlášených žáků. Z kapacitních důvodů počítáme s otevřením tří tříd. Předpokládáme, že bude 25 dětí ve třídě. Předpokládáme, že budeme přijímat pouze děti z naší spádové oblasti.

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dále děti, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad školní docházky. K zápisu potřebujete. Které jiné dokumenty škola může potřebovat pro vlastní zápis?

 • doložení bydliště ve spádové oblasti (vyhláška hl. města Prahy o školských obvodech základních škol – aktualizace 25. 1. 2024), pokud zde dítě nemá trvalý pobyt, stačí doložit kopií například nájemní smlouvy, případně čestné prohlášení o ubytování v naší spádové oblasti,
 • u rozvedených rodičů rozhodnutí o svěření do péče,
 • v případě cizinců: pas, povolení k pobytu případně jiný dokument, s vyznačením délky pobytu na území České republiky,
 • u dětí, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky je potřeba k zápisu doložit i rozhodnutí o udělení odkladu, pokud nebyl v loňském školním roce udělen na naší škole.

Kritéria pro přijetí

Ředitel školy stanovuje v souladu s § 36 zákona č.561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, tato kritéria a jejich pořadí důležitosti pro přijetí do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském (spádovém) obvodu základní školy.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 10, jehož sourozenec se v naší základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 10.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části hl. m. Prahy, jehož sourozenec se v naší základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

Pokud by nastala situace, že nebude z kapacitních důvodů možné přijmout žáky ve všech uvedených skupinách a zároveň uchazeč splní všechny podmínky pro přijetí, bude o přijetí rozhodnuto losováním. K případnému losování by došlo mezi uchazeči spadajícími do následující, vyšší skupiny pořadí důležitosti, než ve které byli všichni žáci přijati. Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí (zákonným zástupcem dítěte) v den zápisu do 1. ročníku. Losování bude veřejné a proběhne za účasti zástupce zřizovatele a člena Školské rady. Výsledky losování i písemný protokol budou zveřejněné na webu školy.

Přílohy

Beseda a setkání s vedením školy

Anotace:

 • školní zralost dítěte (pohybové, řečové a jazykové dovednosti, společenské návyky, lateralita, jemná a hrubá motorika…)
 • neposedné dítě a co s ním? (režim dítěte, sociální chování, pomoc dítěti k zvládnutí školních povinností, učení hravou formou…)
 • specifické poruchy učení
 • individuální dotazy

Organizují: pracovníci školního poradenského pracoviště. Následuje setkání s vedením školy a dalšími pracovníky školy.

Termín: 10. 6. 2024
Čas: 17:00
Místo: posluchárna školy ve druhém patře

Pozvánka na besedu

Rady pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
připravili jsme pro Vás několik rad, které vyplynuly ze školní praxe a mají usnadnit přechod Vašemu dítěti do školy.

Rozvíjejte myšlení a řeč dítěte,
veďte jej k tomu, aby si všímalo všeho kolem sebe a umělo se o tom jednoduchými větami rozhovořit. Rozmlouvejte často s dítětem, trpělivě a srozumitelně odpovídejte na jeho otázky. Dopřejte mu klid a přirozený vývoj.

Učte děti samostatnosti,
ať se umí samo obout a obléci, zavázat tkaničky, zapnout knoflíky,
slušně a čistě jíst, umýt si ruce, používat kapesník. Obklopte je úpravným prostředím, aby se mu pořádek a čistota staly samozřejmostí. Úpravný zevnějšek dodává dítěti sebevědomí a smysl pro čistotu a pořádek mu velmi ulehčí práci ve škole.

Dbejte o dobrý zdravotní stav dítěte.
Odstraňujte vadnou výslovnost, v obtížných případech se obraťte na lékaře, který dítě doporučí na logopedické vyšetření. Případně můžete využít i nabídky pedagogicko-psychologické poradny.

Odvykejte dítě pomalu odpolednímu spánku,
zaměňte jej klidem po obědě. Ukládejte je dříve ke spánku, aby si navyklo vstávat do 7.00 hod. Upravte režim dne dítěte tak, aby mělo pravidelnost v jídle, spánku, vyhrazený čas na pobyt venku na zdravém vzduchu, hru i malé povinnosti. Ukládejte dítěti drobné práce, na něž stačí. Pěstujte v něm smysl pro povinnosti a odpovědnost. Neodhánějte je, chce-li Vám pomáhat. Nezlobte se, koná-li něco pomalu a neobratně. Jen prací se stane obratnějším, rozvíjí se i duševně, protože na ní musí myslet.

Učte dítě respektu k ostatním – dospělým i dětem,
snášenlivosti a rozumné ústupnosti ve styku s dětmi. To mu usnadní začlenit se do dětského kolektivu.

Učte Vaše dítě dodržovat základní pravidla dopravní i osobní bezpečnosti.
Především pravidla pro chodce. Najděte nejvhodnější trasu ke škole a několikrát ji společně projděte.

Nekupujte předem žádné školní pomůcky.
Často rodiče zbytečně utratí peníze za věci, které dítě nepotřebuje. Informaci o pomůckách dostanete při zápisu dítěte a na naší první třídní schůzce.

Projeví-li dítě zájem o čísla a písmenka, odpovězte na jeho otázky.
Dětskou zvídavost je třeba podpořit. Neučte však dítě z vlastního popudu a násilím. Dobře vedené dítě si ve škole osvojí vše snadno a ani nepozná, kdy skončila hra a nastala vážná práce.

Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno. Věnujte proto prosím pozornost dalšímu textu a posuďte, zda můžete během následujících měsíců dítě v některých oblastech lépe připravit na jeho vstup do školy. Bližší informace zde…

Prosíme o důvěru a pomoc. Jen tam, kde škola a rodina spolupracují, se dítě bez problémů a harmonicky rozvíjí. Nebojte se sdělit všechny důležité poznatky o dítěti svému třídnímu učiteli.

Těšíme se na dobrou spolupráci.

Návštěva MŠ u nás ve škole

Po dohodě s okolními mateřskými školami plánujeme přivítat poslední ročníky v naší škole na návštěvu. Děti budou mít možnost podívat se na naše učebny, seznámit se s paní učitelkami a nechat se provést školou od žáků prvních tříd.

Stručná charakteristika školy

Škola pracuje podle vzdělávacího programu ŠVP ZV ZŠ Hostýnská Škola v pohodě – škola pro život, ve kterém je zařazena výuka anglického jazyka od prvních tříd. Angličtinu si mohou děti procvičovat i v rámci zájmového vzdělávání, pro starší žáky je otevřený školní klub. Pro děti zajišťujeme ve škole kurzy logopedie, škola nabízí také výuku tenisu ve spolupráci s Nadačním fondem dětského a juniorského tenisu. Nadané děti v různých oblastech se mohou vzdělávat podle individuálního vzdělávacích plánu. Od 7. třídy si žáci vybírají z mnoha volitelných předmětů, například digitální fotografii, semináře z přírodovědných či společenských předmětů, konverzaci v cizích jazycích nebo sportovní hry. Od 8. tříd jako druhý cizí jazyk žákům nabízíme ruský, německý, francouzský a španělský jazyk (nabídka se může každým rokem měnit dle možností školy a zájmu žáků). Na výuku navazujeme nabídkou rozsáhlé zájmové činnosti – kreativní dílny, pěvecké kroužky a divadelní kroužek, jazykové kurzy, sportovní kroužky.

Škola je Centrem sportu pro Prahu 10, kde se lze realizovat v základech atletiky, sportovních hrách, plavání a v řadě dalších sportů. Škola je komunitním centrem oblasti Malešic a Strašnic, jehož aktivity zastřešuje KC Kruh. Od první třídy mají žáci přístup do školního informačního systému Škola OnLine, do tzv. elektronické žákovské knížky.