Zápis

Zápis2020-08-24T08:54:48+01:00

Informace pro rodiče prvňáků

Aktuální informace k organizaci prvních dnů září 2020 pro rodiče prvňáků, naleznete na webové stránce zde…

Rozdělení žáků do první tříd – seznam

Zápis do prvních tříd se konal ve dnech 1. až 8. dubna 2020. Ředitel školy rozhodl o přijetí žáků a zveřejňuje výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu od 1. dubna 2020 do 8. dubna 2020.

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení). Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání / žádosti o odklad školní docházky budou přijímány:

 • mailem od 1. – 8. dubna 2020 na adrese zapis@hostynska.cz
 • prostřednictvím datové schránky školy (ID schránky dscyix4)
 • poštou (Základní škola, Hostýnská 2/2100, 108 00 Praha 10)
 • ve výjimečných případech osobní podání (nutná telefonická 274 770 046 nebo emailová domluva skola@hostynska.cz)

Ztotožnění žadatelů bude provedeno dodatečně. O termínech budeme informovat.

Pokud chcete zapsat dítě do 1. ročníku = minimálně dvě přílohy

 • Žádost o přijetí (vyplňte, podepište elektronicky NEBO vyplňte, podepište ručně, naskenujte, event. vyfoťte)
 • Naskenovaný (vyfocený) rodný list dítěte
 • Pokud dítěti byl udělen odklad povinné školní docházky na jiné škole, oskenujte, ofoťte i tento doklad.
 • Případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat

Pokud chcete odklad školní docházky = minimálně pět příloh

 • Žádost o přijetí (vyplňte, podepište elektronicky NEBO vyplňte, podepište ručně, naskenujte, event. vyfoťte)
 • Naskenovaný (vyfocený) rodný list dítěte
 • Žádost o odklad školní docházky (vyplňte, podepište elektronicky NEBO vyplňte, podepište ručně, naskenujte, event. vyfoťte)
 • Kopii doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky
 • Kopii doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky
 • Případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat

Pokud do 8. 4. nemáte všechny potřebné dokumenty k odkladu školní docházky. Přesto podejte žádost o přijetí a naskenovaný rodný list. Ostatní dokumenty (doporučení ŠPP, PPP a lékaře pošlete škole dodatečně).

Pokud chcete předčasný vstup = minimálně čtyři přílohy

 • Žádost o přijetí (vyplňte, podepište elektronicky NEBO vyplňte, podepište ručně, naskenujte, event. vyfoťte)
 • Naskenovaný (vyfocený) rodný list dítěte
 • Žádost o předčasný vstup (vyplňte, podepište elektronicky NEBO vyplňte, podepište ručně, naskenujte, event. vyfoťte)
 • Kopii doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky
 • Případně kopii doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky
 • Dále kopie jiných dokumentů, které chcete škole předat

Pokud do 8. 4. nemáte všechny potřebné dokumenty k odkladu školní docházky. Přesto podejte žádost o přijetí a naskenovaný rodný list. Ostatní dokumenty (doporučení ŠPP, PPP a lékaře pošlete škole dodatečně).

Ke každé žádosti přidělíme kód, o kterém vás budeme informovat na e-mailovou adresu, kterou uvedete v žádosti o přijetí. Podle tohoto kódu se budete dále orientovat. Pokud zjistíme, že žádost je neúplná nebo je potřeba něco upřesnit, budeme vás kontaktovat.

Rozhodnutí ve správním řízení bude učiněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat apod. nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

O tom, zda jsme Vaše dítě do naší školy přijali či nepřijali, se dozvíte z rozhodnutí ředitele školy. Toto rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vývěsce školy. V případě nepřijetí obdržíte rozhodnutí se zdůvodněním poštou. Rozhodnutí o odkladu bude doručováno osobním převzetím (po předchozí dohodě) či poštou, povolení odkladu nespadá do správního řízení.

Informace k zápisu do 1. tříd – původní informace k zápisu před vyhlášením mimořádných opatření

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021

O přesném postupu bude na webových stránkách informovat.

Den otevřených dveří se uskuteční ve středu 19. 2. 2020, od 14:00 do 17:30 (komentované prohlídky školy od 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 a 16:30).

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dále děti, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad školní docházky. K zápisu potřebujete:

 • vyplněnou žádost: žádost o přijetí,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • doložení bydliště ve spádové oblasti (občanský průkaz, popř. nájemní smlouva),
 • rodný list zapisovaného dítěte,
 • u rozvedených rodičů rozhodnutí o svěření do péče,
 • v případě cizinců: pas, povolení k pobytu případně jiný dokument, s vyznačením délky pobytu na území České republiky,
 • u dětí, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky je potřeba vzít k zápisu i rozhodnutí o udělení odkladu.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku

Počet přijatých žáků je dán kapacitou školy.

Ředitel školy stanovuje v souladu s §36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění toto kritérium pro přijetí do 1. ročníku:

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí (zákonným zástupcem dítě) v den zápisu do 1. ročníku.

Odklad povinné školní docházky

Žádá písemně zákonný zástupce dítěte ideálně již v době zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zákonný zástupce může požádat o odklad povinné školní docházky nejpozději do 30. 4. 2019 a to společně se všemi přílohami.

Formuláře k zápisu (aktualizované k vyhlášenému mimořádnému stavu v r. 2020):

Všechny formuláře budou vytisknuté a připravené i ve škole v době zápisu.

Pro Vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno. Věnujte proto prosím pozornost dalšímu textu a posuďte, zda můžete během následujících měsíců dítě v některých oblastech lépe připravit na jeho vstup do školy.  Bližší informace zde…

Divadelní představení pro okolní MŠ spojené s prohlídkou školy

Tak jako každý rok zveme před zápisem budoucí prvňáčky blízkých mateřských škol na divadelní představení spojené s prohlídkou školy a návštěvou prvních tříd. O termínech budeme informovat mateřské školy.

Stručná charakteristika školy

Škola pracuje podle vzdělávacího programu ŠVP ZV ZŠ Hostýnská Škola v pohodě – škola pro život, ve kterém je zařazena výuka anglického jazyka od prvních tříd. Angličtinu si mohou děti procvičovat i v rámci zájmového vzdělávání, pro starší žáky je otevřený školní klub. Pro děti zajišťujeme ve škole kurzy logopedie, škola nabízí také výuku tenisu ve spolupráci s Nadačním fondem dětského a juniorského tenisu. Nadané děti v různých oblastech se mohou vzdělávat podle individuálního vzdělávacích plánu. Od 7. třídy si žáci vybírají z mnoha volitelných předmětů, například digitální fotografii, semináře z přírodovědných či společenských předmětů, konverzaci v cizích jazycích nebo sportovní hry. Od 8. tříd jako druhý cizí jazyk žákům nabízíme ruský, německý, francouzský a španělský jazyk (nabídka se může každým rokem měnit dle možností školy a zájmu žáků). Na výuku navazujeme nabídkou rozsáhlé zájmové činnosti – kreativní dílny, pěvecké kroužky a divadelní kroužek, jazykové kurzy, sportovní kroužky.

Škola je Centrem sportu pro Prahu 10, kde se lze realizovat v základech atletiky, sportovních hrách, plavání a v řadě dalších sportů. Škola je komunitním centrem oblasti Malešic a Strašnic, jehož aktivity zastřešuje KC Kruh. Od první třídy mají žáci přístup do školního informačního systému Škola OnLine, do tzv. elektronické žákovské knížky.

Rady pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
připravili jsme pro Vás několik rad, které vyplynuly ze školní praxe a mají usnadnit přechod Vašemu dítěti do školy.

Rozvíjejte myšlení a řeč dítěte,
veďte jej k tomu, aby si všímalo všeho kolem sebe a umělo se o tom jednoduchými větami rozhovořit. Rozmlouvejte často s dítětem, trpělivě a srozumitelně odpovídejte na jeho otázky. Dopřejte mu klid a přirozený vývoj.

Učte děti samostatnosti,
ať se umí samo obout a obléci, zavázat tkaničky, zapnout knoflíky,
slušně a čistě jíst, umýt si ruce, používat kapesník. Obklopte je úpravným prostředím, aby se mu pořádek a čistota staly samozřejmostí. Úpravný zevnějšek dodává dítěti sebevědomí a smysl pro čistotu a pořádek mu velmi ulehčí práci ve škole.

Dbejte o dobrý zdravotní stav dítěte.
Odstraňujte vadnou výslovnost, v obtížných případech se obraťte na lékaře, který dítě doporučí na logopedické vyšetření. Případně můžete využít i nabídky pedagogicko-psychologické poradny.

Odvykejte dítě pomalu odpolednímu spánku,
zaměňte jej klidem po obědě. Ukládejte je dříve ke spánku, aby si navyklo vstávat do 7.00 hod. Upravte režim dne dítěte tak, aby mělo pravidelnost v jídle, spánku, vyhrazený čas na pobyt venku na zdravém vzduchu, hru i malé povinnosti. Ukládejte dítěti drobné práce, na něž stačí. Pěstujte v něm smysl pro povinnosti a odpovědnost. Neodhánějte je, chce-li Vám pomáhat. Nezlobte se, koná-li něco pomalu a neobratně. Jen prací se stane obratnějším, rozvíjí se i duševně, protože na ní musí myslet.

Učte dítě respektu k ostatním – dospělým i dětem,
snášenlivosti a rozumné ústupnosti ve styku s dětmi. To mu usnadní začlenit se do dětského kolektivu.

Učte Vaše dítě dodržovat základní pravidla dopravní i osobní bezpečnosti.
Především pravidla pro chodce. Najděte nejvhodnější trasu ke škole a několikrát ji společně projděte.

Nekupujte předem žádné školní pomůcky.
Často rodiče zbytečně utratí peníze za věci, které dítě nepotřebuje. Informaci o pomůckách dostanete při zápisu dítěte a na naší první třídní schůzce.

Projeví-li dítě zájem o čísla a písmenka, odpovězte na jeho otázky.
Dětskou zvídavost je třeba podpořit. Neučte však dítě z vlastního popudu a násilím. Dobře vedené dítě si ve škole osvojí vše snadno a ani nepozná, kdy skončila hra a nastala vážná práce.

Prosíme o důvěru a pomoc. Jen tam, kde škola a rodina spolupracují, se dítě bez problémů a harmonicky rozvíjí. Nebojte se sdělit všechny důležité poznatky o dítěti svému třídnímu učiteli.

Těšíme se na dobrou spolupráci.