Rozvrhy a výuka

Rozvrhy a výuka2024-01-30T08:20:58+02:00

Rozvrhy

Stručná charakteristika vybraných volitelných předmětů

Žáci mají možnost si podle svého zájmu a schopností zvolit některý z nabízených předmětů.

Seminář z matematiky

Seminář z matematiky je určen dětem, které mají zájem se zdokonalit v počtářské technice, v řešení slovních úloh a rýsovaní. Náměty úloh jsou ze života a jejich obtížnost je volena tak, aby je mohly řešit i děti, u nichž se schopnost abstraktního myšlení může projevit později. Náplň semináře volně navazuje na probrané a probírané učivo.

Praktika z chemie

Vzhledem k tomu, že většina času praktik je věnována experimentálním činnostem žáků, vyučují se praktika z chemie ve dvouhodinovém bloku jednou za dva týdny. Zbývající část je využita k řešení problémových a komplexnějších úloh, k práci s informacemi v návaznosti na probírané učivo chemie daného ročníku. Výuka přispívá k rozvoji poznávacích schopností, dovedností spojených se záměrným pozorováním, učí žáky hledat souvislosti a řešit problémy související s poznáváním přírody a s praktickým životem.

Ekologická výchova

Předmět Ekologická výchova bude usilovat o formování ekologicky správného vztahu žáků k přírodě, respektive k celému životnímu prostředí. Bude kladen důraz na samostatnou činnost žáků, projektovou výuku a spolupráci s jinými předměty (přírodopis, chemie, fyzika, matematika, ale i výpočetní technika a občanská výchova). Výuku by měly doplnit exkurze do chráněných území Prahy, botanické zahrady, zoologické zahrady, čističky odpadních vod, do sběrny recyklovaného odpadu, spolupráce se ekologickým sdružením Tereza zabývajícím se ekologickou výchovou mládeže, ale i práce na školním pozemku (pěstování bylinek, okrasných a užitkových rostlin). Jako doplnění a rozšíření výuky učiva přírodopisu bude zařazena i práce s mikroskopem.
Otázky, které by měly být otevřeny při hodinách: Co to je ekologie? Víš něco o ekologickém zemědělství? Má nějaký význam recyklovat odpad? Jak jsou na tom české lesy? Jak je řešena problematika odpadů v Praze. Nemáme velkou spotřebu pitné vody a jakým způsobem se pitná voda získává? Jak jsou na tom s čistotou vody potoky Prahy 10 (Rokyta, Botič)? Celosvětové problémy lidstva: znečišťování moří, globální oteplování, vymírání živočichů a rostlin, nemoci, chudoba, války.

Konverzace v anglickém jazyce

Žáci rozšiřují své znalosti získané v hodinách výuky anglického jazyka, zejména v oblasti slovní zásoby. Formou zpravidla ústních cvičení fixují frekventovaná slovní spojení, gramatické vazby a ustálené idiomy. Získávají hlubší poznatky o geografii anglicky mluvících zemí, jejich kultuře a způsobu života. Pracují s doplňujícími texty z učebnic, knih a časopisů, učí se porozumět mluvenému slovu v různých životních situacích s využitím audio a video nahrávek.

Konverzace v německém jazyce

Žáci upevňují, opakují a rozšiřují své znalosti získané v hodinách výuky německého jazyka. Formou zpravidla ústních cvičení fixují frekventovaná slovní spojení, gramatické vazby a ustálené idiomy. Získávají hlubší poznatky o geografii, kultuře a způsobu života německy hovořících zemí. Práce probíhá zejména zábavnou formou – formou aktuálních filmů s titulky, písniček (žáci se snaží porozumět mluvenému slovu v širším kontextu), doplňujících textů a individuálních referátů jednotlivých žáků.

Seminář z dějepisu

Cílem semináře je probudit v žácích vědomí přináležitosti k nejbližšímu okolí svého bydliště a školy. Poodhalit kulturní bohatství Malešic a Prahy 10 (vyhledávání informací, shromažďování literatury). Neoddělitelnou součástí předmětu jsou poznávací vycházky uskutečňované ve vícehodinovém bloku (Malešické náměstí, ulice U Tvrze, Na Universitním statku, Malešické kapličky…) a návštěvy muzeí a galerií.

Seminář ze zeměpisu

Vede žáky k hlubšímu pochopení dějů probíhajících na planetě Zemi i ve společnosti a ukazuje jakým způsobem na sebe člověk a příroda působí, jak se ovlivňují. Předmět také ukazuje praktické využití poznatků ze zeměpisu v životě každého člověka (např. orientace a pohyb v terénu) a má snahu vést žáky ke kladnému vztahu k prostředí, ve kterém žijí.

Praktika z přírodopisu

Žáci si zde mohou prohloubit své vědomosti z oblasti přírodních věd. Hlavní náplní jsou exkurze do přírody (jarní a podzimní sledování změn v přírodě) a návštěvy přírodovědných institucí (botanická a zoologická zahrada, akvaristika, oceánium, Toulcův dvůr). Předmět praktika z přírodopisu si mohou žáci zvolit podle okruhů 7. – 9. ročníku. Okruh botanika a okruh zoologie je nabízen od 7. – 9. ročníku, okruh antropologie a genetika v 8. a 9. ročníku. Každý žák si může zvolit daný okruh pouze jednou. Předmět  praktika z přírodopisu úzce souvisí i se vzdělávacími oblastmi Člověk a společnost, Člověk a zdraví a Člověk a příroda. Dále také s povinně volitelným předmětem Ekologická výchova.

Digitální grafika

Předmět Digitální fotografie se vyučuje jako povinně volitelný předmět v 9. ročníku po jedné hodině týdně. Vzdělávání v předmětu digitální grafika
– učí a rozvíjí základní dovednosti práce s rastrovou grafikou
– učí prakticky ovládat základy práce v oblasti grafického designu a počítačové grafiky
– pomáhá v orientaci v softwarových produktech v oblasti digitální grafiky
– vede k tvořivému a uměleckému přístupu při tvorbě digitálních grafických děl

Praktika z fyziky

Předmět Praktika z fyziky se vyučuje jako volitelný předmět v 7., 8. a 9. ročníku 1 hodina týdně. Výuka probíhá v odborné pracovně fyziky. Vzdělávání v předmětu praktika z fyziky
– učí samostatně získávat, zpracovávat a analyzovat informace z výukových zdrojů.
– vede k chápání a správnému užívání pojmů fyzikálních jevů kolem nás.
– učí a rozvíjí základní znalosti z oblasti fyziky, jejích jevů a zákonů v životě lidí.
– učí prakticky zvládat základní pojmy a chápat souvislosti fyziky jako vědního oboru v přírodě na naší planetě.
– vytváří základní znalosti o Zemi a celé naší sluneční soustavě.
– vede k zodpovědnému přístupu k ochraně přírody.
– pomáhá v orientaci a chápání fyzikálních zákonů ovlivňujících činnost lidstva.
– motivuje zájem žáků o dění kolem nás v přírodě a fyzikálních souvislostech s životem lidí na naší planetě.

Laboratorní práce z přírodopisu

Žáci si osvojí především základní dovednosti pro práci v laboratoři. Naučíme se správně vyrábět mikroskopické preparáty, mikroskopovat, pozorovat a kreslit biologické objekty. Kdykoli to počasí dovolí, jsme venku, kde se učíme hledat, šetrně sbírat a poznávat živé organismy, ať už jde o houby, mechorosty, květiny, stromy nebo hmyz, pavouky či ptáky (ty nesbíráme). Do hodin jsou zařazeny různé zajímavé pokusy a demonstrace, na které se v hodinách přírodopisu nedostává času. Předmět také pomáhá procvičit a upevnit učivo z přírodopisu.

Sportovní hry

Cílem a obsahem předmětu je komplexní seznámení žáků s míčovými hrami. Žáci získají zkušenosti a dovednosti při ověřených a moderních tréninkových postupech a metodách. Zaměříme se především na herní činnosti jednotlivce, pojetí kolektivní hry, funkci rozhodčího a podobně. Vyvrcholením celého snažení budou zápasy a turnaje, při kterých změříme síly s jinými školami.

Stravování  a stolování

Předmět se vyučuje v 9. ročníku pro koedukované skupiny. Navazuje na předmět pracovní činnosti v sedmém ročníku. Obsahem je osvojování pracovních dovedností při stravování a stolování. Kromě praktických činností v odborné pracovně při přípravě pokrmů, se žáci seznamují s trendy v oblasti zdravé výživy. Učí se správně vybírat potraviny, technologické postupy při jejich zpracování, hospodařit s vodou a elektrickou energií. Součástí výuky jsou exkurze v SOU gastronomie. Získávání a prohlubování poznatků v oblasti stravování je významné pro profesní orientaci žáků i pro další životní úlohy.

Seminář umění a tvorby

Vyučovací předmět Seminář umění a tvorby je nabízen jako volitelný předmět v 7. – 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. V praxi je realizován i ve vícehodinových blocích. Vyučovací předmět integruje výstupy ze vzdělávacích oblastí: český jazyk a výtvarná výchova.
Předmět doplňuje a rozšiřuje problematiku regionálních a národních dějin, literatury a umění. Je realizován kombinací výkladu, samostatné práce s odbornou literaturou a dalšími komunikačními technologiemi, metodou žákovských projektů, diskusí. Výuka je doplněna tematickými vycházkami, návštěvami muzeí, galerií, památek a promítáním filmů i filmových dokumentů.

Kreativní výtvarná tvorba

Nabízí žákům 7. – 9. ročníků různé formy kreativní výtvarné práce. Budeme pronikat do tajů netradičních grafických technik. Zaměříme se na poznávání sebe sama, na svoje pocity, budeme pracovat artefiletickými technikami (výtvarná práce s osobním prožíváním). Vyzkoušíme malbu hlínou, objektovou tvorbu, fotografování a práci s různými druhy materiálu. To vše za pomoci zajímavých osobností z výtvarného světa.