Desatero pravidel distanční výuky

Desatero pravidel distanční výuky

Vážení rodiče, milí žáci, neboť distanční výuka nás všechny provází již velmi dlouhou dobu a zřejmě ještě nějaký čas nás provázet bude. Rozhodli jsme se přehledně a co možná nejsrozumitelněji sestavit a zformulovat desatero jejích základních pravidel. Uvědomujeme si, že zatím nejsou součástí Školního řádu, ale jejich dodržováním a respektováním docílíme zkvalitnění naší práce a věříme, že i spokojenosti nás všech zúčastněných. I ve škole musíme dodržovat pravidla chování a toto desatero nám všem pomůže při budoucím návratu nás všech do školy na prezenční výuku.

Děkujeme za pochopení, vedení školy.

  1. V úvodu vyučovací hodiny si všichni žáci zapnou kamery a pozdraví se s vyučujícím a ostatními žáky, na konci hodiny se stejným způsobem rozloučí.
  2. Nemá-li žák funkční kameru či mikrofon, omluví se před hodinou učiteli a případně stručně navrhne, jak bude do příště problém řešit. 
  3. Žáci mají mít při on-line výuce zapnuté kamery, neurčí-li vyučující jinak. 
  4. Při nedostatečném technickém vybavení pro on-line výuku nabízí škola techniku k zapůjčení.
  5. Žák neprodleně zapíná mikrofon, když dostane slovo.
  6. Na on-line hodiny se žák připojuje vždy včas. 
  7. Veškeré záležitosti a případné omluvy týkající se konkrétních vyučovacích předmětů řeší žák výhradně s vyučujícím onoho předmětu, absenci v hodinách také samozřejmě s třídním učitelem. 
  8. Z důvodu zachování určité důstojnosti, úrovně a základní slušnosti ve vyučování požadujeme, aby se žáci účastnili on-line hodin pouze ve vhodném denním oblečení a pokud možno v sedě u stolu. 
  9. V průběhu on-line hodin žák nekonzumuje jídlo.
  10. On-line hodin se účastní pouze pedagogičtí pracovníci a žáci. Jakékoli zasahování jiných osob do on-line hodiny není přípustné. K případnému řešení připomínek a problémů slouží konzultace vyučujících a třídní schůzky. 
2021-03-19T12:55:28+02:00