Organizace výuky od 3. 5. 2021

Organizace výuky od 3. 5. 2021

Vážení rodiče, dovolujeme si informovat vás, že od pondělí 3. 5. 2021 se do školy navrací formou rotační prezenční výuky žáci 2. stupně. 

 • V týdnu od 3. 5. do 7. 5. se návrat k prezenční výuce týká tříd: 
  • VI. B, VII. A, VII. B, VIII. B a IX. B. 
 • V týdnu od 10. 5. do 14. 5. se vrací třídy: 
  • VI. A, VI. C, VII. C, VIII. A, IX. A 

Tímto rozdělením tříd omezíme mísení tříd v rámci výuky jazyků, výuka jazyků a volitelných předmětů tak bude moci probíhat více individuálně a pomoc žákům může být konkrétní. 

Ve škole stále platí přísná protiepidemická opatření – intenzivní dezinfekce povrchů, pravidelné větrání, zapnuté čističky vzduchu v hale školy a na chodbách, nemísení skupin, nošení předepsané ochrany úst a nosu atd. 

Všichni žáci druhého stupně přicházejí do školy vždy hlavním vchodem, kde jim budou dezinfikovány ruce a namátkově změřena tělesná teplota, přezují se, použijí skříňky a odcházejí rovnou do tříd. 

Testování žáků 

U žáků druhého stupně vždy v pondělí a ve čtvrtek v průběhu první vyučovací hodiny v kmenových třídách proběhne za asistence pedagogických pracovníků u každého žáka samotestování na COVID 19, a to antigenním testem Singclean. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény, a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě atp.). Toto potvrzení předává žák vyučujícímu ve třídě. 

Na 1. stupni probíhá testování žáků již jen v pondělí, a to ve stejném režimu jako v předchozích týdnech

Organizace výuky 

Prezenční výuka se na druhém stupni bude řídit platným rozvrhem, (je to ten rozvrh, který se zobrazuje žákům ve Škole OnLine), a to v mírně upravené podobě.  

Aktualizováno: Na základě posledních informací z MŠMT jsme se rozhodli, že všechny hodiny Tv se uskuteční. Hodiny sportovních her v 7. ročníku budou odvolány. V hodinách tělocviku lze sportovat venku nebo mohou být zařazeny procházky do okolí školy. Budou provedeny drobné úpravy v hodinách povinně volitelných předmětů a pracovních činností.  

Distanční výuka pro třídy druhého stupně, kte budou právě doma, se většinou nemění. V distančním rozvrhu může dojít k drobným úpravám a také k částečnému snížení on-line hodin. Je to z toho důvodu, že někteří učitelé musí zajistit jak prezenční, tak distanční výuku v průběhu jediného dne a také proto, že stále nelze mísit třídy. Ke změnám dochází zejména u distanční výuka jazyků. Konkrétní informace k testování a ke změnám v rozvrhu poskytnou žákům třídní učitelé. 

V prvních týdnech se ve škole budeme věnovat hlavně adaptaci dětí ve škole. Častěji si budou učitelé s žáky povídat. Také počítáme s tím, že se bude hlavně opakovat učivo, v prvním týdnu nebudou žáci psát testy na známky, nebudou také zkoušeni na známky u tabule. Přesto všechno je třeba, aby si učitelé ověřili znalosti dětí a zhodnotili tak distanční výuku, tato forma evaluace znalostí bude do hodin zařazována velmi citlivě bez jakýchkoliv sankcí.  

Stravování 

Odebírání obědů pro žáky v distanční výuce bude stále možné. Výdej bude probíhat přes výdejní okénko, které je umístěno v zadní části budovy ZŠ. Výdej do jednorázového menu boxu. Více informací ke stravování.   

Žáci na prezenční výuce mají obědy přihlášené, pokud nemáte zájem o obědy, je nutné se odhlásit. Žáci se budou moci stravovat normálně ve školní jídelně, a to se školní družinou nebo třídou. Je možné, že poslední vyučovací hodina může být zkrácena z důvodu kapacity školní jídelny, nad dětmi bude zajištěný dozor až do konce vyučování. V případě nejasností volejte 774 450 024, Třísková Dana, vedoucí školní jídelny.  

Vybrané informace z manuálu MŠMT

Výsledek testu by byl pozitivní, co dál?

Upravená citace z manuálu MŠMT: 

 • Pokud žák bude testován pozitivně, paní hospodářka vystaví potvrzení o pozitivním testu a žák musí podstoupit konfirmační RT-PCR test. Rodič neprodleně telefonicky kontaktuje svého lékaře. Žák či zaměstnanec s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost. 
 • V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem, žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí dětem, žákům a studentům ze seznamu podle věty první karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény. 
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.    

U kterých osob se neprovádí testování? 

Vybrané citace z manuálu MŠMT: 

 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.    
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp. 3). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.  
 • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 

Příklad: Žák byl 20. ledna pozitivně testován na COVID_19 RT-PCR testem a následně mu byla nařízena izolace. Ochranná lhůta 90 dnů vyprší 20. dubna. V den nástupu do školy žák předloží potvrzení s datem testu škole. Povinnost testování se na něj nevztahuje až do úterý 20. dubna. V následujícím termínu ve středu 21. nebo ve čtvrtek 22. dubna má žák povinnost se testování účastnit. 

Další body z manuálu MŠMT: 

 • Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory. 
 • Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit dítě, žák, student nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. 
 • Pokud se některý žák, student nebo zaměstnanec nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními. 
 • Pokud žák či student nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 
 • V případě, že žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, je nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Proces testování a návazné kroky probíhají dle pravidel uvedených v tomto manuálu. Takový žák se již v daný den dalšího testování ve škole neúčastní. 
2021-04-30T13:29:58+02:00