Informace pro rodiče žáků na 2. stupni

Informace pro rodiče žáků na 2. stupni

Aktualizace k 04. 06. 2020:

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je umožněno přihlášeným žákům 6. až 9. ročníku ZŠ účastnit se od 8. 6. 2020 vzdělávacích aktivit ve škole. V první den školy, 8. 6. 2020 (9. 6. 2020) žáci, případně rodiče, předají pověřenému pedagogovi originál přihlášky (pokud nebyl již škole předán) a vyplněné, podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (s datem nástupu do školy). Kdyby první den školy žák neměl originál čestného prohlášení podepsaný, nebude mu umožněn vstup do školy. Pokud rodiče nemají možnost prohlášení vytisknout, budou k dispozici u pověřeného pedagoga. Dále budou mít s sebou žáci potřebné učivo dle individuálního rozvrhu jednotlivých skupin, sáček na boty (šatny nebudeme využívat, žáci si ze skříněk první den budou moci vyzvednout věci) a náhradní roušku. Žádáme rodiče a žáky o přesné dodržení časů a míst setkání jednotlivých skupin. Pozdější příchod do školy není možný.

Distanční vzdělávání bude probíhat i nadále. Žáci, kteří se budou účastnit prezenčního vzdělávání, plní jen úkoly a učivo ve škole z předmětů ČjL, Aj a M, úkoly zadávané přes Školu OnLine plnit nebudou, jsou zadávány žákům v distanční formě, ale budou viditelné pro všechny žáky jako je tomu v současné době. Všichni vyučující jsou spolu v každodenním kontaktu a se zadáváním učiva již od března intenzivně spolupracují a nadále budou spolupracovat. V rámci doplnění počtu odučených hodin ve vztahu k běžné dotaci počítáme s tím, že žáci v prezenční formě mohou dostávat drobné domácí úkoly.
Žáky budou vyučovat učitelé hlavních předmětů, kteří je běžně učí, vyučovat se budou předměty: ČjL, M, Aj, dále k dispozici budou třídnické hodiny s třídními učiteli a tzv. disponibilní hodiny pro další předměty dle situace. Skupiny jsou tvořeny v rámci jednotlivých tříd, sraz jednotlivých skupin je pro každý den jednotný, v 8:40 a vstup do školy v 8:50 hodin. Každá skupina bude mít určeno jiné místo srazu s vyučujícím (před školou, vstup do ŠD, vstup do kanceláří školy), a to takto:

 • pondělí a středa:
  • VI. A – vstup do kanceláří školy (zadní vchod),
  • VI. B – vstup do školní družiny,
  • VI. C – hlavní vchod do školy,
  • VIII. A – hlavní vchod do školy,
  • VIII. B – vstup do kanceláří školy (zadní vchod),
 • úterý a čtvrtek:
  • VII. A – vstup do kanceláří školy (zadní vchod),
  • VII. B – vstup do školní družiny,
 • středa:
  • IX. A a IX. B sraz na určených místech třídním učitelem a to vždy 10 minut před začátkem vyučování.

Nebude možné přicházet do školy po určeném čase, kdy je domluvený sraz skupin, což znamená, pokud žák zaspí, již se nebude ten den moci dostavit do školy, každá skupina má připravený rozvrh, který je zveřejněný na webu školy. Prezenční výuka bude žákům končit vždy v pondělí a v úterý ve 12:15 a ve středu a ve čtvrtek ve 12:45, poté žáci opouštějí budovu školy vždy stejným vchodem, kterým přišli.

Rozvrhy žáků druhého stupně pro prezenční výuku od 8. 6. 2020

Rodičům je do školy vstup zakázaný, viz informace z MŠMT, pokud rodič potřebuje něco vyřídit ve škole, využívá vstup přes kanceláře školy a ohlásí se vedení.
Očekáváme od žáků mimořádnou disciplinovanost a prosíme rodiče, aby svým dětem zdůraznili smysl těchto opatření. Děkujeme všem rodičům za spolupráci.

Informace z 28. 5. 2020:

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je umožněno žákům vzdělávacích aktivit ve škole, a to při splnění následujících podmínek a za pokračujícího vzdělávání na dálku. Přihlášku mohou zákonní zástupci zaslat do školy vyplněnou a podepsanou mailem na adresu ucast@hostynska.cz nebo osobně donést do kanceláře školy v úředních hodinách. Pokud rodiče nemají možnost si Přihlášku žáka k mimořádné výuce od 8. 6. 2020 a Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění vytisknout, jsou k dispozici v kanceláři školy. V případě zájmu musí zákonný zástupce vyjádřit zájem o docházku do školy do 3. 6. 2020 do 9:00, a to podáním podepsané přihlášky. Na pozdější podání přihlášky nebude v žádném případě brán zřetel.

Vlastní organizace výuky

Předpokládáme, že v 6. – 8. ročnících budou jednotlivé třídy rozděleny na dvě přibližně stejně velké skupiny, které v nezměněném složení budou navštěvovat školu dvakrát týdně na čtyři vyučovací hodiny denně. Skupiny budou neměnné z důvodu, že žáci 2. stupně budou mít výuku právě dvakrát týdně v rozsahu čtyř hodin a nemusí být tvořeny žáky stejné třídy. Konzultace budou řešit hlavně český jazyk, anglický jazyk a matematiku, dále třídnický blok a případně i další naukový předmět dle požadavků ostatních třídních učitelů. Deváté třídy se budou domlouvat na třídnických konzultacích se svým třídním učitelem. Rozvrh pro každou skupinu/třídu a pro každý den budou zveřejněny. Předpokládáme prezenční výuku pro žáky 6 a 8. ročníků v pondělí a ve středu, pro žáky 7. ročníků v úterý a ve čtvrtek.

V pondělí 8. 6. 2020 (resp. 9. 6. 2020) bude sraz všech přihlášených žáků přesně v určené časy a na určeném místě (místo a čas bude stanoven nejpozději 5. 6. 2020, a to po zpracování všech přihlášek a vytvoření skupin).

Několik důležitých informací:

 • distanční/dálková výuka bude pro žáky druhého stupně probíhat i po 8. 6. 2020, u hlavních předmětů (český jazyk, matematika a anglický jazyk) bude ale kladen větší důraz na prezenční výuku, distanční výuka bude nadále probíhat, ale u hlavních předmětů bez videokonferencí, rozvrh videokonferencí může být samozřejmě upraven,
 • ostatní předměty budou nadále zadávány formou distanční výuky,
 • prezenční účast žáků nebude mít vliv na závěrečné hodnocení žáků na vysvědčení,
 • cílem prezenční formy výuky není získání známek formou různých testů nebo přezkoušení, hlavním cílem je zopakovat učivo za poslední měsíce a ujasnit si, na které oblasti předmětu se bude třeba v příštím roce zaměřit,
 • účast na prezenční výuce není povinná, ale pokud zákonný zástupce žáka přihlásí, eviduje se docházka, absence se omlouvají zákonným zástupcem, výuka probíhá vybrané dny,
 • škola může žáka za předem daných podmínek vyloučit, a to zejména při opakovaném nedodržování stanovených hygienických pravidel; jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka je důvodem k nevpuštění žáka do školy,
 • složení skupiny je neměnné, žáka nelze zařadit do školní skupiny později než 8. 6. 2020 (resp. 9. 6. 2020), stejně tak není možné žáky z prezenční výuky dodatečně odhlašovat,
 • vytvoření skupin je plně v kompetenci školy,
 • kdo bude žáky v dopoledních hodinách učit, určí vedení školy, preferujeme setkávání s vyučujícími hlavních předmětů a s třídními učiteli,
 • skupiny a přesné informace k jejich organizaci budou zveřejněny po 5. 6. 2020
 • není možné žáka přihlásit jen na vybrané dny v týdnu,
 • předpokládáme začátek srazů jednotlivých skupin před vstupem do školy předběžně s časem od 8:45 do 9:15, každá skupina bude mít i určené různé místo srazu s vyučujícím (před školou, vstup do ŠD, vstup do kanceláří školy), podrobnosti budou upřesněny po vzniku skupin 5. 6. 2020, nebude možné přivádět žáky do školy po určeném čase, kdy je domluvený sraz skupiny, což znamená, pokud žák zaspí, již se nebude ten den moci dostavit do školy,
 • každá skupina bude mít připravený rozvrh, který bude zveřejněn po vzniku skupin 5. 6. 2020
 • prezenční výuka bude pro žáky druhého stupně končit cca ve 12:45,
 • školní klub nebude k dispozici,
 • vstup do budovy školy je umožněn pouze přihlášeným žákům,
 • všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve všech společných prostorách školy a při pohybu po třídě roušky, vyučující v jednotlivých skupinách rozhodnou vždy o tom, zda žáci při výuce v lavicích musí nebo nemusí mít na obličeji roušku,
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně dvě roušky, dále bude mít každý žák sáček na uložení roušky, přezůvky a sáček na boty (nebude využívat šatny), 8. 6. 2020 (resp. 9. 6. 2020) si budou moct žáci v určený čas dopoledne ve škole vyzvednout věci ze skříněk v šatnách, bude organizovat pedagogický dozor ve skupině,
 • ve škole bude probíhat zvýšená průběžná hygiena společných prostor,
 • vyplněnou, oskenovanou nebo ofotografovanou přihlášku odesílají zákonní zástupci na mail: ucast@hostynska.cz a to nejpozději do středy 3. 6. 2020 do 9:00, pokud někdo z rodičů nemá možnost si přihlášku vytisknout, případně je k vyzvednutí v kanceláři školy v aktuálních úředních hodinách, · dítě se může účastnit, podepíše-li zákonný zástupce Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a Přihlášku. Tyto dva originální dokumenty žák odevzdá nejpozději 8. 6. 2020 (resp. 9. 6. 2020) ráno pověřenému pedagogickému pracovníkovi před vstupem do budovy školy. Čestné prohlášení bude mít datum 8. 6. 2020, nelze dřívější.

Zákonný zástupce je povinen neprodleně informovat školu o změně zdravotního stavu.

Způsob omlouvání žáků

 • Zákonný zástupce žáka omluví nepřítomnost žáka elektronicky nebo telefonicky třídnímu učiteli nebo vedení školy.

Školní stravování

 • Školní stravování nebude zajištěno, požadavky příspěvkové organizace Jídelny Prahy 10 jsou nerealizovatelné. Se svými dotazy ke stravování se lze obrátit na vedení příspěvkové organizace. www.sjp10.cz Vyjádření pana ředitele Mgr. Vrtišky jsme uveřejnili na webových stránkách školy.

Příchod ke škole a pohyb před školou, odchod ze školy

Pohyb před vstupem do školy se řídí těmito principy:

 • Žáci přichází ke škole ve stanovený čas pro danou skupinu. V tento čas čeká před školou pověřený pedagog, který žáky shromáždí ve skupině. Pověřený pedagog odvádí skupinu do budovy školy. Žáci, kteří ve stanovený čas nebudou na místech setkání, nebudou do školy později vpuštěni.
 • Pro všechny osoby platí dodržování vzájemných odstupů 2 metry.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Každá skupina bude mít stanovené jiné místo setkání, což má za cíl minimalizovat vzájemný kontakt jednotlivých skupin.
 • Po skončení výuky odvede pedagog žáky ke vchodu, kterým do školy přišli, žáci neprodleně opustí budovu školy a také prostor před budovou školy. Dále se řídí obecně danými krizovými pravidly.

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze přihlášeným žákům, a to pouze ve stanovený čas. Při prvním vstupu do budovy školy předají pověřenému vyučujícímu podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a Přihlášku.
 • Pověřený pedagog odvádí skupinu do třídy, žáci v této době nevyužívají šaten, přezouvají se u vchodových dveří. Oblečení ani obuv se v šatně nebude ukládat, žáci si vše budou brát s sebou do učebny, na obuv budou mít s sebou igelitový obal a nezapomenou si do školy vzít přezůvky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Po přezutí u žáků probíhá dezinfekce rukou.

Organizace v budově školy

 • Škola označí prostory, do kterých mají žáci přístup, do ostatních prostor školy žáci nevstupují.
 • Veškeré přesuny žáků po budově školy budou organizované tak, aby se minimalizovalo setkávání jednotlivých skupin. Je vhodné dodržovat rozestupy 2 metry, když je to možné.
 • Toalety i třídy jsou vybavené mýdlem s dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými ručníky.
 • Dezinfekční prostředky na ruce jsou přiděleny do tříd a ke vstupům do školy.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).
 • Odpadkové koše jsou kontrolovány průběžně, vynášeny jednou denně.

Pobyt ve třídě

 • Neprodleně po příchodu do třídy si žáci dezinfikují ruce, a to po předchozím důkladném umytí.
 • Složení studijních skupin je neměnné. Maximální počet žáků ve skupině je 15 žáků.
 • V průběhu pobytu žáků ve třídě budou žáci a učitelé nosit roušky, do odvolání.
 • Při případném sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Škola se dle organizačních možností pokusí zajistit rozestupy mezí žáky ve třídě 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • V každé třídě se bude průběžně větrat.
 • Po skončení vzdělávacího bloku si učitelé i žáci důkladně umyjí a vydezinfikují ruce.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Osoby s rizikovým faktorem

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce anebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy (v tomto případně je nutná osobní účast zákonného zástupce):

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a okamžitě bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Očekáváme od žáků mimořádnou disciplinovanost a prosíme rodiče, aby svým dětem zdůraznili smysl těchto opatření.

Stránka bude průběžně aktualizována.

Přílohy:

2020-06-04T17:33:29+02:00