Informace ke stravování ve ŠJ pro 2. stupeň

Informace ke stravování ve ŠJ pro 2. stupeň

Od 8. 6. 2020 škola plánuje dobrovolný nástup přihlášených žáků druhého stupně k prezenční výuce. V současné době a za současných podmínek, které stanovilo vedení školních jídelen po konzultaci s hygienickou stanicí, není v časových ani organizačních možnostech zajistit stravování žákům druhého stupně. Klíčovým požadavkem ze strany školní jídelny je zákaz potkávání jednotlivých skupin v prostorách celé jídelny. Níže rodičům poskytujeme informace od ředitele Školních jídelen Praha 10, Mgr. J. Vrtišky. Škola navrhovala i výdej jídla do přenosných boxů pro žáky, ale ani tato možnost není ze strany školní jídelny možná. Nastalá situace nás velice mrzí, ale věříme, že bude žáky a rodiči pochopena.

Možnosti Zajištění stravování od 25.05. OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

Dobrý den,
postupuji Vám informace k oblasti stravování. Školní jídelna bude poskytovat stravování tak, aby byly zajištěny hygienické podmínky provozu a dodržovány podmínky hygienických a epidemiologických opatření.
Souběžně se zjištováním odhadovaných počtů přihlášených dětí do školy, protože počty mají přímou vazbu na zvolení funkčního režimu stravování a současně volbu druhu stravy (studená nebo teplá strava) a pro následné rozhodnutí vedení školy o nastavení důsledného dodržování hygienických doporučení pro provoz školy a organizaci pobytu žáků ve škole v souladu materiálem MŠMT, bylo primárním úkolem v oblasti stravování ověřit co nejpřesnější výklad tohoto bodu materiálu MŠMT:
V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
Cílem bylo ověřit, zda v jídelně může být v jeden moment více skupin žáku nebo nesmí být pouze u výdeje jídla a zda dochází k naplnění podstaty materiálu MŠMT v případě konzumace stravy více skupin na jídelně , kdy v celém objektu školy se musí zajistit podmínky dodržení bezpečnosti a hygienických a epidemiologických opatření postavené na principu nepotkávání skupin: „aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami, aby byly minimalizovány kontakty mezi skupinami, v jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků“.

Nebylo rozhodné, zda se v případě „výdej jídla“ jedná o moment podání pokrmu dítěti, tedy o činnost a současně konkrétní místo v rámci prostoru školní jídelny nebo zda se podmínky vztahují také na „konzumaci stravy“, tedy celý prostor jídelny, kdy se nesmí potkávat žáci z různých skupin nebo zda mohou a jak si vyložit skutečnost, že v celém objektu školy se nemají potkávat skupiny žáků.

Po konzultacích s více pracovníky stran Hyg. Praha daného bodu je výsledek ověření následující :
Mělo by být naplněno dodržení bezpečnosti a hygienických a epidemiologických opatření postavené na principu nepotkávání skupin a eliminace kontaktu mezi skupinami jako hlavní myšlenky materiálu MŠMT a v samotném prostoru jídelny se tedy mohou potkat pouze žáci jedné skupiny za podmínky dodržení rozestupů.
Je třeba i zabezpečit rozestupy mezi jednotlivými skupinami při výměně v prostoru před jídelnou.
Po ukončení i v průběhu stravování a odchodu jedné skupiny je nutné prostor jídelny vyvětrat a vydezinfikovat kontaminované plochy – stoly, židle, prostor výdeje, dveře u vstupu do jídelny.
Primárním cílem je zajištění hygienických a epidemiologických opatření, tedy bezpečnost v celém objektu školy, zejména na samém začátku zahájení činnosti, kdy nelze jednoznačně odhadnout chování a dodržování pravidel dětmi.

……

S pozdravem

 Mgr. Jaroslav Vrtiška

ředitel organizace

2020-05-28T14:54:32+02:00