Testování žáků

Testování žáků

Aktualizováno 8. dubna 2021: Vážení rodiče a žáci, ve škole bude probíhat testování v pondělí a ve čtvrtek ráno cca od 8:00. Pokud žák půjde do ranní družiny, udělá se test před nástupem do ranní družinyPři testování žáků prvních až třetích ročníků může být osobně přítomen zákonný zástupce. Čtvrté a páté ročníky se testují ve své kmenové třídě za přítomnosti třídního učitele a dalšího pedagogického pracovníkaDo školy byly distribuovány tzv. LEPU testy. Byl vytvořen instruktážní letáček, k těmto testům existuje i instruktážní video. Považujeme za velmi vhodné, aby rodiče s dětmi ještě v klidu doma probrali celé testování a ukázali jim případně na videu, jak vlastní testování probíhá. Důležité zejména je děti uklidnit a podat jim co nejvíce informací

Paní učitelky třídní samozřejmě s žáky základní informace projdou i na hodinách distanční výuky. Instruováni žáci budou i při vlastním samotestování. Ve všech prostorách školy musí mít každý zakrytá ústa, žáci chirurgickou jednorázovou rouškou nebo respirátorem, pracovníci školy nebo návštěvníci respirátor. Prosíme o dodržování těchto pravidel. 

Ve škole platí již od září přísná hygienická pravidla, snad jen s tím rozdílem, že na chodby škola zakoupila výkonné čističky vzduchu. Ve třídách se bude nadále pravidelně větrat, pokud to bude možné, žáci budou s vyučujícím chodit na procházky do okolí školy. 

Testování žáků bez doprovodu rodiče

Žáci vstupují do školy, vydezinfikují si ruce, může být dětem náhodně změřena teplota, převléknou se a odchází sami do své třídy. V kmenové třídě budou za přítomnosti třídního učitele, případně dalšího pedagogického pracovníka (nejčastěji asistenta pedagoga) testováni žáci testem dle pokynů v manuálech. O případném pozitivním testu jsou rodiče okamžitě informováni.

Testování žáků prvních a třetích ročníků s doprovodem rodiče

Žáci s jedním rodičem vstupují do budovy školy, vydezinfikují si ruce, může jim být náhodně změřena teplota, a ještě před převléknutím dětí vstupují do školní jídelny. V jídelně budou pracovníci školy rodiče a děti instruovat, kam se mají v jídelně posadit. Každý žák obdrží zabalený LEPU test. Před 8:00 začnou vyučující instruovat žáky, jak mají samoodběr provést. Základní informace jsou uvedené na instruktážním letáčku, videu anebo manuálu od MŠMT. Po vyčkání na výsledek testu žáci s rodiči z jídelny odchází a žák nahlásí dozorujícímu zaměstnanci školy výsledek testu, ten vše zaznamená do záznamového archu.

Při pozitivním testu žák s rodičem neprodleně opouští vnitřní prostory školy. Paní hospodářka vydá potvrzení o pozitivním testu. Při negativním testu žák odchází do šatny. Rodič odchází ze školy a žák sám přechází do své kmenové třídy. Z kapacitních důvodů je možné, že rodiče, kteří se chtějí účastnit samotestování, budou muset vyčkat, až do otestování první vlny zájemců. Naprosto rozumíme tomu, že rodiče chtějí své děti při prvním testování podpořit a pomoci jim. Jen vás chceme požádat o případné strpení, pokud kapacita školní jídelny nebude v jeden okamžik dostačovat a budete muset na samotestování vyčkat před školou. Doufáme, že při čtvrtečním testování zejména žáci třetích ročníků půjdou již na testováni sami do třídy za svými třídními učitelkami, kde testování jistě v pohodě zvládnou.

Opět chceme všem rodičům poděkovat za vstřícnost a ochotu respektování nařízených pravidel. Jsme si vědomi, že samotestování není jistě nic příjemného, ale pokud je to v současné době jediná možnost, jak se konečně s našimi žáky, vašimi dětmi vidět ve škole, jsme za to moc rádi. Těšíme se na shledání v pondělí.

Výsledek testu by byl pozitivní, co dál?

Upravená citace z manuálu MŠMT:
 • Pokud žák bude testován pozitivně, paní hospodářka vystaví potvrzení o pozitivním testu a žák musí podstoupit konfirmační RT-PCR test. Rodič neprodleně telefonicky kontaktuje svého lékaře. Žák či zaměstnanec s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
 • Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě, který má pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek škole, které dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.
 • V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem, žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí dětem, žákům a studentům ze seznamu podle věty první karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.
 • Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona.
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.   

U kterých osob se neprovádí testování?

Vybrané citace z manuálu MŠMT:
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.   
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp. 3). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.  
 • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.  

Příklad: Žák byl 20. ledna pozitivně testován na COVID_19 RT-PCR testem a následně mu byla nařízena izolace. Ochranná lhůta 90 dnů vyprší 20. dubna. V den nástupu do školy žák předloží potvrzení s datem testu škole. Povinnost testování se na něj nevztahuje až do úterý 20. dubna. V následujícím termínu ve středu 21. nebo ve čtvrtek 22. dubna má žák povinnost se testování účastnit. 

Další body z manuálu MŠMT:

 • Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory.
 • Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit dítě, žák, student nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • Pokud se některý žák, student nebo zaměstnanec nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
 • Pokud žák či student nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • V případě, že žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, je nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Proces testování a návazné kroky probíhají dle pravidel uvedených v tomto manuálu. Takový žák se již v daný den dalšího testování ve škole neúčastní.

Přílohy:  

 

2021-04-09T14:35:46+02:00