Otázky rodičů k nástupu žáků

Otázky rodičů k nástupu žáků

V průběhu několika dnů se na vedení školy i na třídní učitele obracejí opakovaně rodiče s otázkami, kdy odpovědi na některé z nich jsou uvedené na webových stránkách školy, na některé ještě odpovědi neznáme a některé upřesňují celou situaci. Z těchto důvodů jsme se rozhodli dát tyto otázky dohromady a na všechny znovu ještě přes web školy odpovědět.

Kde najdu informace k otevření škol po 25. 5.?

Informace jsou na webových stránkách od konce minulého týdne, přímo na stránce: Informace pro rodiče žáků na 1. stupni. Tato stránka je průběžně aktualizována.

Kde najdu přihlášku pro mimořádné vzdělávání?

Přihláška je zveřejněná na webových stránkách školy, přímý odkaz zde.

Co všechno musíme odevzdat v první den školy?

První den školy žáci předávají pověřenému zaměstnanci originál přihlášky a vyplněné čestné prohlášení, bez těchto dokumentů, náhradní roušky a sáčku na roušky a boty nemohou děti vstoupit do školy.

Jsem rodina bez tiskárny, jak si tedy mohu přihlášku domy vytisknout?

Samozřejmě rozumíme tomu, že ne každá rodina má doma k dispozici PC a tiskárnu, proto rodičům nabízíme možnost vyzvednout si vytištěnou přihlášku v kanceláři školy, stejně  tak je zde připravené čestné prohlášení. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zde mohou rodiče již rovnou podat.

Bude nadále probíhat distanční/dálkové vzdělávání?

Ano, distanční/dálkové vzdělávání bude nadále probíhat.

Budou nadále probíhat videokonference, pokud si ponecháme své dítě doma?

Ano, videokonference a celá forma dálkového vzdělávání bude probíhat i nadále.

Bude se zvyšovat množství videokonferencí?

Je to na zvážení jednotlivých učitelů, řada kolegů již přemýšlí o tom, že možná nabídne ještě nějaké další konzultace přes platformu Teams. Škola ale také často naráží na organizační a časové možnosti rodičů. Více dětí, více videokonferencí, jeden PC nebo jen mobil. Opravdu, sladit celou problematiku, aby sedla všem zúčastněným, není jednoduché.

Mohu odevzdat přihlášku po 18. květnu?

Není to možné, z organizačních důvodů je třeba odevzdat přihlášku nejpozději do 18. května do 8:00.

Je možné přihlásit žáka k prezenční výuce jen na některé dny v týdnu?

Není to možné, pokud žáka rodič přihlásí, musí být u něho evidována docházka, viz pokyn MŠMT.

Pokud bychom pro své dítě nezajistili v průběhu června hlídání, můžeme své dítě přihlásit dodatečně?

Bohužel to není možné, nelze přihlašovat ani odhlašovat děti dodatečně.

Mohu své dítě do školy odvádět v pozdějším čase? Nevyhovuje nám začátek v 7:50.

Bohužel to není možné, každá skupina bude mít stanoven jen jeden možný čas možného vstupu do školy. Je to z toho důvodu, abychom eliminovali potkávání různých žáků a skupin.

Pokud dítě nastoupí do školy, bude ho učit jeho třídní učitelka?

Toto nemůžeme žádným dětem ani rodičům slíbit. Prioritou pro školu je neměnit formu distančního vzdělávání, z těchto důvodů budou zůstávat třídní učitelé zejména na dálkovém studiu dětí.

Mohu k prezenčnímu vzdělávání přihlásit i své dítě, které navštěvuje druhý stupeň, pokud přihlašuji i prvňáka?

Není to možné, prezenční vzdělávání je v současné době nabízeno jen žákům prvního stupně.

Budou ve škole učit studijní skupiny aprobovaní učitelé, když třídní učitel bude většinou zůstávat na dálkovém studiu?

Škola nemá k dispozici a ani není v našich silách zajistit pro dopolední program nové aprobované učitele, z těchto důvodů dopolední program zajistí hlavně vychovatelé, asistenti pedagoga a učitelé výchov z prvního a druhého stupně.

Proč škola bude cíleně rozdělovat děti tak, aby složení skupin neodpovídalo původnímu složení tříd?

Určitě to není cíl školy, rozdělovat děti tak, že všichni nemusí být spolu v jedné studijní skupině, opravdu to z organizačních důvodů pravděpodobně nebude možné. Z toho důvodu jsme tuto informaci rodičům poskytli, aby později děti nebyly překvapené, že ve studijní skupině nejsou jen žáci jedné třídy. Rozdělení dětí do skupin budeme dělat citlivě, ale samozřejmě s důrazem na organizační a personální možnosti školy.

Po kolika dětech budou tvořeny studijní skupiny?

Skupina může být maximálně patnáctičlenná a neměnná, a to ani v průběhu odpoledního hlídání. Kolik přesně dětí bude ve skupině, budeme vědět až po jejich vytvoření, po 20. 5.

Proč jsme již nyní nezveřejnili, kteří pedagogové budou jednotlivé skupiny učit?

V současné době ještě nevíme, kolik skupin bude vytvořeno, z toho důvodu nevíme, kteří pedagogové budou k jaké skupině přiděleni. Informace budou poskytnuty po 20. 5.

Budou děti ve své třídě, kterou navštěvovaly?

Nemůžeme to slíbit, je možné, že skupiny nebudou ve své kmenové třídě, pokud si tedy budou chtít něco vyzvednout, samozřejmě jim to bude umožněno. Dokonce se snažíme pro dopolední a odpolední program využít prostor ŠD, kde by ty nejmenší děti mohly na vyhrazeném prostoru trávit velmi snadno čas na terase škole.

Kdy budou zveřejněny rozvrhy?

Rozvrhy na dopolední program budou zveřejněny až po vzniku skupin. Předpokládáme, že nebude probíhat výuka Tv, Vv, Pč a Inf. Ostatní předměty budou rozděleny do dopoledního bloku, ale nemusí tak odpovídat distančnímu vzdělávání. Je tedy možné, že žák v prezenční formě bude mít hodinu prvouky v pondělí, žák, který zůstává na distanční/dálkové formě, v úterý.

Stihnou žáci v průběhu dopoledne udělat učivo zadané od paní učitelky na distanční/dálkové formě nebo budu muset s žáky dodělávat veškeré učivo odpoledne?

V průběhu dopoledne se stihne veškeré podstatné a zadané učivo od třídních učitelek, učivo v rámci prezenční formy bude kolegům zadáno na celý týden předem, během týdne stihnou tedy veškeré učivo, které bude žákům zadáváno na distanční/dálkové formě, ale může se stát, že ho v týdnu budou plnit v jiné dny. Rozhodující je týden. Učivo si budou mezi sebou vzájemně předávat pedagogové.

Budu muset jako rodič nadále sledovat zadávání učiva ve Škole OnLine?

Pokud bude dítě přihlášené na prezenční formě, vše podstatné stihne s pedagogy ve škole. Ve Škole OnLine mohou být od učitelů zveřejněné i jiné informace, ale učivo sledovat nemusíte a také nemusíte odevzdávat.

Zamýšlela se škola nad, tím, že každý učitel je v učivu někde jinde a že má také jiný způsob předávání učiva? Když škola chce promíchat třídy v rámci jednoho ročníku, nebude přeci možné žáky dopoledne učit stejně.

Ano, škola se nad touto otázkou zamýšlí již od března 2020. Opakovaně a pravidelně probíhají různá předmětová setkání a jednání ročníkových učitelů, sjednocení učiva probíhá již od dubna 2020. Na současnou situaci se dlouhodobě v této věci připravujeme, jednotliví učitelé učivo vzájemně v rámci jednotlivých týmů konzultují.

Pamatuje škola na přestávky? V té době se přeci žáci budou potkávat?

Počítáme s tím, že jednotlivé skupiny, ročníky na jednotlivých patrech budou mít přestávky stanovené v jiný čas, a to z toho důvodu, aby nedocházelo ke zbytečnému potkávání žáků.

Proč není v provozu ranní školní družina?

Důvody jsou čistě organizační a personální, skupiny musí být po celou dobu provozu školy neměnné a také zůstávat ideálně ve stejných prostorách.

Proč není začátek školy jako dříve v 8:00?

Je to z toho důvodu, aby nedocházelo k velkému shromáždění dětí a doprovázejících dospělých před školou. Z toho důvodu jsme se rozhodli, že i ranní srazy skupin budou na různých místech. Kde přesně bude jaký sraz, rozhodne škola až po vzniku skupin.

Jak se mohou první den přezout, když mají přezůvky ve skříňce, do které nemají přístup?

Jak je uvedeno na webu školy, první den školy (25.5.) v průběhu dopoledne si žáci do skříněk s vyučujícím individuálně dojdou a přezují se. Opět se snažíme zabránit velkému shromáždění dětí v jedné části budovy školy.

Mohou si žáci vyzvednout věci ze skříňky, pokud nebudou nastupovat do školy?

Ano, samozřejmě tu tato možnost je. Stačí, aby se žák, případně rodič zastavil ve škole v úřední hodiny a do skříňky si osobně došel.

Proč musí mít děti roušky v průběhu celého pobytu ve škole?

Aktualizace 25. 5. 2020: Z rozhodnutí ředitele školy k 25. 5. 2020 vyplývá, že vyučující v jednotlivých skupinách rozhodnou vždy o tom, zda žáci při výuce v lavicích musí nebo nemusí mít na obličeji roušku. Při pohybu po učebně či ve společných prostorách školy musí všichni žáci roušku na obličeji mít.

(Informace ke 14. 5. 2020: Je to z důvodů bezpečnostních a hygienických. Toto rozhodnutí je platné k dnešnímu dni, prozatím do odvolání.)

Jak škola zajistí dodržování hygienických předpisů ve škole?

Samozřejmě budeme žáky pravidelně a podrobně instruovat, žáci budou po dohledem. Pokud žák bude pravidelně a záměrně porušovat stanovená pravidla, například bude žákům brát roušku, může být z prezenční formy vyřazen. Stejně tak nebude do školy vpuštěn žák, který nebude vybaven náhradními rouškami nebo v první den školy neodevzdá originál přihlášky a čestného prohlášení.

Bude pro děti zajištěno stravování ve školní jídelně?

Ano, školní stravování bude zajištěno, přesné časy, kdy budou jednotlivé skupiny na oběd docházet, bude upřesněno až po vzniku studijních skupin.

Budou skupiny v odpolední části chodit na školní hřiště?

Uvidíme až podle množství skupin. Pokud to bude možné, budeme to preferovat. Rodiče budou na webových stránkách informováni.

Jak dlouho bude tato forma výuky probíhat?

Tyto informace k dnešnímu dni nemáme.

Jak budou žáci odevzdávat učebnice, vyzvedávat si věci ze šuplíků?

Počítáme s tím, že žáci, kteří nepřestupují například na víceletá gymnázia, budou učebnice odevzdávat až v září. Vybírání šuplíků a úklid tříd budeme řešit dle aktuální situace v červnu.

2020-05-25T09:34:43+02:00