Informace pro rodiče žáků na 1. stupni

Informace pro rodiče žáků na 1. stupni

Aktualizace webové stránky k 25. 5. 2020:

Z rozhodnutí ředitele školy k 25. 5. 2020 vyplývá, že vyučující v jednotlivých skupinách rozhodnou vždy o tom, zda žáci při výuce v lavicích musí nebo nemusí mít na obličeji roušku. Při pohybu po učebně či ve společných prostorách školy musí všichni žáci roušku na obličeji mít.

Aktualizace webové stránky k 20. 5. 2020:

Níže naleznete aktualizovaný soubor týkající se nástupu žáků 1. stupně od 25. 5. 2020: rozvrhy studijních skupin na dopolední výuku a odpolední hlídání včetně personálního zajištění, kteří pedagogové budou u dětí působit a harmonogram postupného stravování skupin. Bude nutno počítat s tím, že zejména některé, zvláště časové údaje, např. u stravování, se mohou po zahájení provozu školy aktuálně poněkud změnit. Zařazení vašich dětí do jednotlivých skupin vám sdělili, případně sdělí třídní učitelé. Jednotlivé pedagogy lze případně i kontaktovat mailem.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je umožněno přihlášeným žákům 1. až 5. ročníku ZŠ účastnit se od 25. 5. 2020 vzdělávacích aktivit ve škole.  V první den školy, 25. 5. 2020 žáci, případně rodiče, předají pověřenému pedagogovi originál přihlášky (pokud nebyl již škole předán) a vyplněné, podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (s datem 25. 5. 2020). Pokud rodiče nemají možnost prohlášení vytisknout, budou k dispozici u pověřeného pedagoga. Dále budou mít sebou žáci potřebné učivo dle individuálního rozvrhu jednotlivých skupin, sáček na boty (šatny nebudeme využívat, žáci si ze skříněk první den budou moci vyzvednout věci) a náhradní roušku (v případě odpoledního hlídání doporučujeme mít sebou ještě jednu náhradní) se sáčkem. Žádáme rodiče o přesné dodržení časů a míst setkání jednotlivých skupin. Pozdější příchod do školy není možný. V textu níže a i na stránce otázky rodičů naleznete mnoho informací k vlastní výuce po 25. 5. 2020.

Distanční vzdělávání bude probíhat i nadále. Žáci, kteří se budou účastnit prezenčního vzdělávání, plní jen úkoly a učivo ve škole, úkoly zadávány přes Školu OnLine plnit nebudou, jsou zadávány žákům v distanční formě, ale budou viditelné pro všechny žáky jako je tomu v současné době. Všichni vyučující jsou spolu v každodenním kontaktu a se zadáváním učiva již od března intenzivně spolupracují a nadále budou spolupracovat. Učivo je koordinováno po týdnech. Nepočítáme s tím, že žáci v prezenční formě budou dostávat úkoly, pokud tedy nepočítáme například každodenní krátké čtení u žáků v nejnižších ročnících.

Žáky z odpoledního hlídání si mohou rodiče vyzvedávat tradičně přes zvonky u vstupu do ŠD (u zvonků bude označení jednotlivých skupin) a to v průběhu celého odpoledního hlídání mimo čas, kdy pravděpodobně půjde skupina na oběd.

Rodičům je do školy vstup zakázaný, viz informace z MŠMT, pokud rodič potřebuje něco vyřídit ve škole, využívá vstup přes kanceláře školy a ohlásí se vedení.

Očekáváme od žáků mimořádnou disciplinovanost a prosíme rodiče, aby svým dětem zdůraznili smysl těchto opatření. Děkujeme všem rodičům za spolupráci.

Informace pro rodiče – rozdělení do skupin a harmonogram týdne

Tato webová stránka bude průběžně aktualizována.

Aktualizace webové stránky 12. 5. 2020:

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je umožněno žákům 1. až 5. ročníku ZŠ účastnit se od 25. 5. 2020 vzdělávacích aktivit ve škole, a to při splnění následujících podmínek a za pokračujícího vzdělávání na dálku. Přihlášku mohou zákonní zástupci zaslat do školy vyplněnou a podepsanou mailem na adresu ucast@hostynska.cz nebo osobně donést do kanceláře školy v úředních hodinách. Pokud rodiče nemají možnost si Přihlášku žáka k mimořádné výuce 25. 5. 2020 a Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění vytisknout, jsou k dispozici v kanceláři školy. V případě zájmu musí zákonný zástupce vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 do 8:00, a to podáním podepsané přihlášky. Na pozdější podání přihlášky nebude brán zřetel.

V pondělí 25. 5. 2020 bude sraz všech přihlášených žáků přesně v určené časy a na určeném místě (místo a čas bude stanoven nejpozději 20. 5. 2020, a to po zpracování všech přihlášek a vytvoření skupin).

Tato webová stránka bude průběžně aktualizována.

Několik důležitých informací:

 • distanční/dálková výuka bude probíhat i po 25. 5. 2020 a je školou i nadále upřednostňována,
 • prezenční účast žáků nebude mít vliv na závěrečné hodnocení žáků na vysvědčení,
 • účast není povinná, ale pokud zákonný zástupce žáka přihlásí, eviduje se docházka, absence se omlouvají zákonným zástupcem, výuka probíhá každý den,
 • škola může žáka za předem daných podmínek vyloučit, a to zejména při opakovaném nedodržování stanovených hygienických pravidel; jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy,
 • složení skupiny je neměnné, žáka nelze zařadit do školní skupiny později než 25. 5. 2020, stejně tak není možné žáky z prezenční výuky dodatečně odhlašovat,
 • kdo bude žáky v dopoledních hodinách učit, určí vedení školy, nemusí žáka učit jeho třídní učitel a ani skupiny nebudou z organizačních důvodů tvořeny podle tříd,
 • skupiny a přesná informace k jejich organizaci budou zveřejněny do 20. 5. 2020,
 • není možné žáka přihlásit jen na vybrané dny v týdnu,
 • předpokládáme postupný začátek srazů jednotlivých skupin do školy, předběžně s časem od 7:40 do 8:10 (postupně od nejnižších ročníku), každá skupina bude mít i určené jiné místo srazu s vyučujícím (před školou, vstup do ŠD, vstup do kanceláří školy), podrobnosti budou upřesněny po vzniku skupin 20. 5. 2020, nebude možné přivádět žáky do školy po určeném čase, kdy je domluvený sraz skupiny, což znamená, pokud žák zaspí, již se nebude ten den moci dostavit do školy,
 • každá skupina bude mít připravený rozvrh, který bude zveřejněn po vzniku skupin 20. 5. 2020,
 • prezenční výuka bude pro žáky prvního stupně končit v 11:40 – 5. ročníky, 11:45 – 4. ročníky, žáci, kteří se neúčastní odpoledního hlídání z 1. až 3. ročníku, odchází ze třídy v 11:45 a případně mohou jít na oběd, přesný časový harmonogram obědů pro 1. – 3. ročníky bude zveřejněn po vytvoření skupin, po 20. 5. 2020,
 • ranní družina nebude otevřena,
 • pro žáky 1. až 3. ročníku bude zajištěno hlídání žáků do 16. hodin, do přihlášky zákonní zástupci vyplní, kdy si pravděpodobně budou žáky z odpoledního hlídání vyzvedávat, případně, kdy budou žáci odcházet sami, podle těchto kritérií budou skupiny vytvořeny, důvodem jsou nedostatečné personální možnosti školy (hlídání málopočetných skupin do odpoledních hodin), pokusíme se vyjít maximálně vstříc rodičům žáků nejmladších ročníků,
 • žáci mohou odcházet z hlídání sami nebo za doprovodu dospělé osoby, princip obdobný jako při vyzvedávání ze ŠD, nemožnost vyzvedávání žáků v časech od 14:00 do 15:00 bude zrušena, rodiče si budou moct děti vyzvedávat kdykoliv, jen je třeba počítat s možným stravováním skupiny ve školní jídelně (bude upřesněno),
 • vstup do budovy školy je umožněn pouze přihlášeným žákům,
 • všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve všech prostorách školy roušky, do odvolání,
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně dvě roušky, v případě, že žák bude ve škole i na odpolední hlídání, je třeba mít na den minimálně tři roušky, dále bude mít každý žák sáček na uložení roušky, přezůvky a sáček na boty (nebude využívat šatny), 25. 5. si budou moct žáci v určený čas dopoledne ve škole vyzvednout věci ze skříněk v šatnách, bude organizovat pedagogický dozor ve skupině,
 • ve škole bude probíhat zvýšená průběžná hygiena společných prostor,
 • vyplněnou, oskenovanou nebo ofotografovanou přihlášku odesílají zákonní zástupci na mail: ucast@hostynska.cz a to nejpozději do pondělí 18. 5. 2020 do 8:00, pokud někdo z rodičů nemá možnost si přihlášku vytisknout, případně je k vyzvednutí v kanceláři školy v aktuálních úředních hodinách,
 • dítě se může účastnit, podepíše-li zákonný zástupce Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a Přihlášku. Tyto dva originální dokumenty žák odevzdá nejpozději 25. 5. 2020 ráno pověřenému pedagogickému pracovníkovi před vstupem do budovy školy.

Zákonný zástupce je povinen neprodleně informovat školu o změně zdravotního stavu.

 Způsob omlouvání žáků

 • Zákonný zástupce žáka omluví nepřítomnost žáka elektronicky nebo telefonicky třídnímu učiteli nebo vedení školy.

 Školní stravování

 • Školní stravování bude zajištěno, je třeba se ke stravování přihlásit. Více informací www.sjp10.cz.

Příchod ke škole a pohyb před školou, odchod ze školy

Pohyb před vstupem do školy se řídí těmito principy:

 • Žáci přichází ke škole ve stanovený čas pro danou skupinu. V tento čas čeká před školou pověřený pedagog, který žáky shromáždí ve skupině. Pověřený pedagog odvádí skupinu do budovy školy. Žáci, kteří ve stanovený čas nebudou na místech setkání, nebudou do školy později vpuštěni.
 • Pro všechny osoby platí dodržování vzájemných odstupů 2 metry.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Každá skupina bude mít stanovené jiné místo setkání, což má za cíl minimalizovat vzájemný kontakt jednotlivých skupin.
 • Po skončení výuky odvede pedagog žáky ke vchodu, kterým do školy přišli, žáci neprodleně opustí budovu školy a také prostor před budovou školy. Dále se řídí obecně danými krizovými pravidly.

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze přihlášeným žákům, a to pouze ve stanovený čas. Při prvním vstupu do budovy školy předají pověřenému vyučujícímu podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a Přihlášku.
 • Pověřený pedagog odvádí skupinu do třídy, žáci v této době nevyužívají šaten, přezouvají se u vchodových dveří. Oblečení ani obuv se v šatně nebude ukládat, žáci si vše budou brát s sebou do učebny, na obuv budou sebou mít s sebou igelitový obal a nezapomenou si do školy vzít přezůvky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 případně 3 roušky a sáček na uložení roušky.
  Po přezutí u žáků probíhá dezinfekce rukou.

Organizace v budově školy

 • Škola označí prostory, do kterých mají žáci přístup, do ostatních prostor školy žáci nevstupují.
 • Veškeré přesuny žáků po budově školy budou organizované tak, aby se minimalizovalo setkávání jednotlivých skupin. Je vhodné dodržovat rozestupy 2 metry, když je to možné.
 • Toalety i třídy jsou vybavené mýdlem s dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými ručníky.
 • Dezinfekční prostředky na ruce jsou přiděleny do tříd a ke vstupům do školy.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).
 • Odpadkové koše jsou kontrolovány průběžně, vynášeny jednou denně.

Pobyt ve třídě

 • Neprodleně po příchodu do třídy si žáci dezinfikují ruce, a to po předchozím důkladném umytí.
 • Složení studijních skupin je neměnné. Maximální počet žáků ve skupině je 15 žáků.
 • V průběhu pobytu žáků ve třídě budou žáci a učitelé nosit roušky, do odvolání.
 • Při případném sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Škola se dle organizačních možností pokusí zajistit rozestupy mezí žáky ve třídě 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • V každé třídě se bude průběžně větrat.
 • Po skončení vzdělávacího bloku si učitelé i žáci důkladně umyjí a vydezinfikují ruce.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

 Osoby s rizikovým faktorem

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce anebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy (v tomto případně je nutná osobní účast zákonného zástupce):

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a okamžitě bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Očekáváme od žáků mimořádnou disciplinovanost a prosíme rodiče, aby svým dětem zdůraznili smysl těchto opatření.

Stránka bude průběžně aktualizována.

Přílohy:

Přihláška žáka k mimořádné výuce od 25. 5. 2020 (.doc)

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 (MŠMT)

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (MŠMT)

2020-05-25T09:31:02+02:00