Informace pro budoucí prvňáčky

Informace pro budoucí prvňáčky

V letošním školním roce se zápis do prvních ročníků konal v termínu 4. 4. 2023 – 5. 4. 2023. Seznam přijatých žáků, pod registračními čísly, byl zveřejněn na webových stránkách školy.

Pokud máte doma budoucího prvňáka, určitě vás napadá spousta otázek, na které byste se rádi někoho zeptali. Obzvláště pak, je-li tento potomek tím prvním, který nastupuje do školy. „Co bude náš prvňák potřebovat? Mám už pořizovat nějaké pomůcky? Co všechno by měl umět před tím, než půjde do školy?“ Snad vám pomůže krátký soupis informací, které jsme pro vás vytvořili.

Jaké pomůcky budou potřeba pro prvňáčka?

Některé pomůcky pro vás připraví škola, jiné bude potřeba pořídit (něco třeba hned a něco až po první třídní schůzce, například čtvrtky):

Škola zařídí:

 • Učebnice
 • Pracovní sešity
 • Písanky
 • Pastelky dřevěné, 12 barev – trojboké
 • Barvy vodové 12 barev 30 mm
 • Modelína 10 barev, 200 g
 • Trojhranné voskovky 12 barev
 • Trojhranná tužka č. 1
 • Trojhranná tužka č. 2
 • Trojhranná tužka č. 3
 • Školní nůžky dětské kulaté 13 cm
 • Štětec vlasový, kulatý, velikost 8 cm
 • Štětec štětinový, plochý, velikost 12 cm
 • Lepicí tyčinka – 15 g
 • Ubrus na výtvarnou výchovu
 • Barevné papíry A4 20 listů
 • Úkolníček A6
 • Rozvrh hodin

Prosíme rodiče o zařízení:

 • Školní taška (nejlépe s pevnými zády, pozor na hmotnost)
 • Penál (bývá někdy vybavený)
 • Fix černý tenký (1–2 mm) a tlustý (5 mm).
 • Guma na gumování
 • Přezůvky, ideálně větší, aby z nich děti rychle nevyrostly
 • Modelovací deska A5
 • Tempery 6 barev
 • Zástěru nebo staré tričko
 • Hadřík
 • Kelímek na vodu bezpečnostní s uzávěrem

Co by měl prvňák umět před nástupem do školy?

Nikdo neočekává, že při nástupu bude dítě číst, psát a počítat. Existují ovšem věci, které by budoucí prvňáček ovládat mohl. Měl by například:

 • znát své jméno a příjmení, adresu bydliště,
 • umět po sobě uklidit věci,
 • vyznat se ve svých věcech,
 • poznat základní barvy,
 • kreslit tužkou nebo pastelkami,
 • umět se převléknout, zavázat si tkaničky u bot,
 • vystřihnout jednoduchý obrázek podle okraje,
 • být schopen poslouchat krátký příběh,
 • krátce převyprávět, co se mu stalo, nebo příběh, který se mu líbí,
 • alespoň pár minut i pracovat nad úkolem, který ho zas tak moc nebaví.

Na webových stránkách je k dispozici i desatero Pokud by ani tyto informace nebyly dostačující, je možné si pročíst dokument Konkretizované očekávané výstupy RVP PV.

Rozdělení dětí do tříd

Předpokládáme, že seznam s rozdělením dětí do tříd bude zveřejněn na webových stránkách a nástěnkách školy v srpnu.

Důležité termíny

V první školní den, tedy 4. 9. 2023, se sejdeme se všemi dětmi i rodiči v 8:30 ve vestibulu školy. Osobně se tam seznámíte se zaměstnanci školy a s třídními učiteli. Společně půjdete do třídy, kde bude možné se podívat nebo třeba vyfotit první momenty vašeho prvňáčka ve škole. Následně budou mít žáci s učiteli vlastní program. Podle pokynů učitele si pak dítě vyzvednete, předpokládáme konec v 9:30, následně budou moci přihlášení žáci do školní družiny. Ve stejný den, 4. 9. 2023, proběhne v 17:00 hodin první třídní schůzka, na které se dozvíte konkrétnější informace již od třídních učitelů.

Co na první školní den?

Určitě přijďte se sváteční náladou, pro vaše dítě je to významný okamžik. Zda si přinese také aktovku s věcmi, je na vás, potřebovat ji nebude, přesto si ji může vzít a vyfotografovat se s ní. Pomůcky na další dny vám oznámí paní učitelka na třídní schůzce 4. 9. v 17.00 hodin.

Výuka v dalších dnech

 • V úterý 5. 9. výuka 2 vyučovací hodiny (od 8:00 do 9:40).
 • Ve středu 6. 9. výuka 3 vyučovací hodiny (od 8:00 do 10:45)
 • V čtvrtek 7. 9. výuka 4 vyučovací hodiny (od 8:00 do 11:45)

Školní stravování

V případě zájmu o školní stravování vašeho dítěte, vyplňte prosím co nejdříve elektronickou přihlášku na: www.sjp10.cz

–  klikněte na: Přihlásit se ke stravování – ŠJ Hostýnská – Přihlásit

–  založit novou elektronickou přihlášku ke stravování.

Dále pokračujte dle návodu.

Jakmile mi přijde vaše elektronická přihláška, pošlu vám veškeré informace e-mailem.
Nyní je cena za jeden oběd 34,- Kč.

Veškeré informace o organizaci najdete na stránkách www.sjp10.cz

Třísková Dana
vedoucí školní jídelny
Vršovická 68/1429
provoz: Hostýnská
mobil: +420774450024
e-mail: hostynska@sjp10.cz

Čipy pro nové děti si můžete vyzvednou po přihlášení dítěte ve dnech:

 1. Do konce školního roku
 2. Srpen – celý měsíc od 8.00 do 11.00 hod.

Nenechávejte prosím vyzvednutí čipů na poslední chvíli.

Školní družina

Účastníkem zájmového vzdělávání (dále jen Účastník) se stane žák školy tím, že jej zákonní zástupci přihlásí formou Zápisního lístku, který zákonný zástupce odevzdá během 1.týdne v září vychovatelce školní družiny. Zápisní lístky naleznete na webu školy ( družina – dokumenty).

O zařazení účastníka do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Podpisem písemné přihlášky se zákonný zástupce zavazuje uhradit poplatek 5.000,- za ŠD do termínu v ní uvedeného.  Úplata je splatná předem, platí se ve dvou splátkách – za období září až leden a únor až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Zákonní zástupci platí bezhotovostním převodem. Každému účastníkovi je pro účely plateb přidělen variabilní symbol, který používá po celou dobu docházky do ŠD. Pokud nebude úplata za pobyt účastníka uhrazena do 30. 9. a 31. 1. má se za to, že zákonný zástupce účastníka ze ŠD odhlásil a ten tedy nemůže do družiny docházet. Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit.

Zákonní zástupci účastníka přihlášeného k pravidelné docházce do školní družiny sdělí vychovatelkám rozsah docházky a způsob odchodu ze školní družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Účastníka mohou vyzvedávat pouze 4 osoby včetně rodičů.  Změny odchodů, osob oprávněných vyzvedávat účastníka nebo odhlášení účastníka ze školní družiny musí zákonní zástupci oznámit vždy písemně. Odhlášení účastníka nabývá platnosti od následujícího měsíce

Provozní doba ŠD: ranní 7. 00 – 7. 40 hod. (8.45), odpolední 11. 45 –17.30 hod.

Aktuální rozvrh je vyvěšen na viditelném místě u videotelefonu(boční vchod školy) a na webu školy a aktuálně upravován v případě mimořádných změn v jednotlivých odděleních. Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody účastníků stanoveny tyto doby:

 • 12.30 – 12.50,
 • 13.30 – 13.50,
 • 15.00 – 17.30.

Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby (17:30) zákonnými zástupci nebo oprávněnou osobou, vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky zákonné zástupce účastníka, nebo osoby uvedené na přihlášce. Pokud je tento postup bezvýsledný volá Policii ČR. Do školní družiny přicházejí účastníci po skončení vyučování pod vedením toho vyučujícího, který vyučoval poslední hodinu. Účastníky přebírá od vyučujícího vychovatelka příslušného oddělení.  Účast na všech plánovaných i neplánovaných aktivitách je dobrovolná.

 

Denní režim školní družiny:

7:00 – 7:45 provoz ranní družiny

7:00 – 8:45 provoz ranní družiny

11:45 – 12:30 příchod do ŠD (1. skupina) hygiena oběd (1. skupina) – nelze účastníky vyzvedávat 12:30 – 13:00 vyzvedávání účastníků spontánní, odpočinkové činnosti příchod do ŠD (2. skupina) 13:00 – 13:30 hygiena oběd (2. skupina) – nelze účastníky vyzvedávat spontánní, odpočinkové činnosti

13:30 – 13:50 vyzvedávání účastníků spontánní, odpočinkové činnosti

13:50 – 15:00 pravidelné činnosti (pobyt venku) – nelze účastníky vyzvedávat

15:00 – 16:00 svačina příprava na vyučování volné hry, spontánní činnosti vyzvedávání účastníků 16:00 – 17:30 provoz koncové družiny odchody účastníků volné hry, spontánní činnost

Další odpovědi na časté otázky rodičů

 • Anglický jazyk ve škole vyučujeme od 1. třídy, na tyto hodiny jsou třídy děleny do menších skupin. Může se stát, že jedna skupina Aj bude mít výuku od 8:00, druhá skupina ve třídě od 11:50. Školní družina je v té době pro žáky otevřena až do 8:45. Rozvrh bude zveřejněn až v září 2023.
 • Všichni žáci/rodiče dostanou v září od třídní paní učitelky heslo do elektronické žákovské knížky, skolaonline.cz. Od první do čtvrté třídy mají žáci i tištěnou žákovskou knížku, ve vyšších ročnících mají žáci jen elektronickou žákovskou knížku a žákovský záznamník na omlouvání hodin.
 • Ve škole žáci chodí povinně plavat ve třetím ročníku.
 • Zatím nevíme, jestli budeme na jaře 2024 pro první třídy organizovat školy v přírodě.
 • Kontakty na všechny učitele jsou na webových stránkách školy.
2023-06-16T15:15:16+02:00