Hodnocení žáků v 2. pololetí

Hodnocení žáků v 2. pololetí

Vážení rodiče, již několik týdnů v rámci celé České republiky probíhá ve školách distanční vzdělávání. Přistupujeme k němu s pochopením veškerých obtíží, které to dětem, vám rodičům i nám učitelům přináší. V průběhu celého období jsme se i my učili využívat nové technologie a možnosti, jak s žáky udržet kontakt a pomoci vám při výuce dětí. Pro všechny děti ve škole bylo zajištěno zdarma si stáhnout balíček Office 365 a s ním i platformu Teams, kterou učitelé využívají pro intenzivnější distanční vzdělávání.

Je již téměř jisté, že se dokonce školního roku do běžného provozu ve škole již nevrátíme a z těchto důvodů budeme při závěrečném hodnocení přihlížet zejména ke klasifikaci, která proběhla ještě v období od 1. 2. 2020 do 10. 3. 2020 a také jak žáci pracují a jak se zapojují v současné výuce na dálku. Stejným klíčem jsme postupovali i při návrzích klasifikace za 3. čtvrtletí, které je uveřejněno v elektronické žákovské knížce (Škola OnLine). Při hodnocení se budeme řídit vyhláškou 211/2020 Sb. Závěrečné hodnocení bude na naší škole probíhat klasifikací s doplněním o průběžnou zpětnou vazbu k jednotlivým úkolům od učitelů přes platformy Teams, Škola OnLine, WhatsApp, Skype, mail a další dle domluvy.

Z těchto důvodů je velmi potřebné, aby se do distanční výuky zapojili, pokud možno, všichni žáci. Rozumíme, že pro některé rodiče může být značně obtížné zajistit například technické vybavení. Pokud v této oblasti máte obtíže, kontaktujte třídní učitelky/učitele, případně vedení školy.

Forma vámi zvoleného současného vzdělávání pro vaše dítě, distanční nebo prezenční od 25. 5. 2020, rozhodně nebude mít žádný vliv na výsledky klasifikace na konci školního roku. Distanční výuka i po tomto datu bude probíhat.

Děkujeme všem dětem, rodičům a kolegům za spolupráci v této pro nás všechny nelehké době a přejeme všem pevné zdraví.

Vedení školy, ZŠ Hostýnská, Praha 10.

2020-05-07T13:24:05+01:00