Distanční výuka žáků se SVP a žáků cizinců

Distanční výuka žáků se SVP a žáků cizinců

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v době distanční výuky ve spojení se speciálními pedagogy, ke kterým dochází i v době přímé výuky ve škole. V těchto hodinách probíhá např.: osvojování a upevňování probraného učiva, čtení s porozuměním, rozvoj komunikačních dovedností, morální podpora, aj.

Podpora pedagogických pracovníků, pro žáky s odlišným mateřským jazykem, probíhá formou OnLine hodin přes MS Teams, Školu OnLine a e-mailem, stejně jako u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Děti se mohou obracet na vyučující s prosbou o pomoc s domácími úkoly, které s nimi společně prochází a plní. Pracují na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dále jsou například používány řady her i elektronické interaktivní materiály.

Po zdolání prvotních obtíží s připojením a vyřešením nejasností, které okolo distanční výuky byly,
se nyní žáci bez problémů účastní společných hodin.

Děkujeme všem rodičům, kteří jsou nedílnou součástí a bez jejich podpory by distanční výuka neprobíhala tak, jak má.

Pedagogové školního poradenského pracoviště společně s pedagogy pro žáky cizince

2020-11-06T17:50:05+01:00