Výuka ve škole od pondělí 11. 5.

Výuka ve škole od pondělí 11. 5.

Na základě usnesení vlády číslo 491 ze dne 30. 4. 2020 od pondělí 11. 5. 2020 umožníme žákům devátých tříd dobrovolnou prezenční výuku ve škole, která má za cíl připravit žáky na přijímací zkoušky na střední školy. Přesný časový rozsah a organizace budou upřesněny, výuka předmětů český jazyk a matematika bude probíhat v blocích po skupinách o maximálním počtu 15 žáků.

Několik důležitých informací z pokynu ministra školství:

 • jedná se o přípravu na jednotnou přijímací zkoušku,
 • účast není povinná, ale pokud zákonný zástupce žáka přihlásí, eviduje se docházka, absence se omlouvají zákonným zástupcem,
 • škola může žáka za předem daných podmínek vyloučit, a to zejména při opakovaném nedodržování stanovených hygienických pravidel; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy k přijímací zkoušce.
 • složení skupiny je neměnné, žáka nelze zařadit do školní skupiny později než 11. 5. 2020,
 • organizaci přípravy určuje škola,
 • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům 9. tříd,
 • všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve všech prostorách školy roušky,
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky, přezůvky a sáček na boty, nebudou využívány šatny
 • dítě se může účastnit, podepíše-li zákonný zástupce Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a Přihlášku žáka 9. ročníku k účasti na konzultacích. Tyto dva dokumenty žák odevzdá nejpozději 11. 5. 2020 v 8:50 pověřenému pedagogickému pracovníkovi před hlavním vchodem do budovy školy

Časový harmonogram a náplň konzultací

 • Konzultace pro 9. ročníky začínají v pondělí 11. 5. 2020 a končí stanoveným termínem přijímacích zkoušek na SŠ.
 • Konzultace probíhají vždy od pondělí do čtvrtka od 9:00 do 10:45 hodin, sraz je vždy na určeném místě v 8:40 – 8:50.
 • Střídají se dvouhodinové bloky vyučování českého jazyka a matematiky, každý den jeden blok. Na výuku matematiky žáci potřebují: rýsovací potřeby, školní sešit, pracovní sešit – Algebra, sbírku úloh z matematiky (bílou). Na hodiny českého jazyka potřebují: učebnici mluvnice, školní sešit, psací potřeby a zvýrazňovače.! Na první den přípravy si žáci do školy vezmou pomůcky a učivo jak na český jazyk, tak na matematiku!
 • Žáci budou rozděleni napříč třídami do nejvíce 15členných skupin, přesný přehled výuky skupin bude zveřejněn ve Škole OnLine.
 • V pondělí 11. 5. bude sraz všech přihlášených žáků přesně v 8:50 před školou u hlavního vchodu, kde budou žáci na celé období výuky rozděleni do neměnných skupin maximálně po 15 a budou svými učiteli odvedeni na různá místa srazů využívaná v dalších dnech.

Příchod ke škole a pohyb před školou, odchod ze školy

Pohyb před vstupem do školy se řídí těmito principy:

 • Žáci přichází ke škole od 8:40 do 8:50. V tento čas čeká před školou pověřený pedagog, který žáky shromáždí ve skupině. V 8:50 odvádí pověřený pedagog skupinu do budovy školy. Žáci, kteří ve stanovený čas nebudou na místech setkání, nebudou do školy později vpuštěni.
 • Pro všechny osoby platí dodržování vzájemných odstupů 2 metry.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Žáci jsou informování, do které studijní skupiny jsou zařazeni, každá skupina bude mít stanovené jiné místo setkání, což má za cíl minimalizovat vzájemný kontakt jednotlivých skupin.
 • Po skončení výuky odvede pedagog žáky ke vchodu, kterým do školy přišli, žáci neprodleně opustí budovu školy a také prostor před budovou školy. Dále se řídí obecně danými krizovými pravidly.

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům devátého ročníku, a to pouze ve stanovený čas. Při prvním vstupu do budovy školy předají pověřenému vyučujícímu podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a Přihlášku žáka 9. ročníku k účasti na konzultacích.
 • Pověřený pedagog odvádí skupinu do třídy, žáci v této době nevyužívají šaten, přezouvají se u vchodových dveří. Oblečení ani obuv se v šatně nebude ukládat, žáci si vše budou brát s sebou do učebny, na obuv budou sebou mít s sebou igelitový obal a nezapomenou si do školy vzít přezůvky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Po přezutí u žáků probíhá dezinfekce rukou.

Organizace v budově školy

 • Škola označí prostory, do kterých mají žáci přístup, do ostatních prostor školy žáci nevstupují.
 • Veškeré přesuny žáků po budově školy budou organizované tak, aby se minimalizovalo setkávání jednotlivých skupin. Je vhodné dodržovat rozestupy 2 metry, když je to možné.
 • Toalety i třídy jsou vybavené mýdlem s dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými ručníky.
 • Dezinfekční prostředky na ruce jsou přiděleny do tříd a ke vstupům do školy.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).
 • Odpadkové koše jsou kontrolovány průběžně, vynášeny jednou denně.

Pobyt ve třídě

 • Neprodleně po příchodu do třídy si žáci dezinfikují ruce, a to po předchozím důkladném umytí.
 • Složení studijních skupin je neměnné. Maximální počet žáků ve skupině je 15 žáků.
 • V průběhu pobytu žáků ve třídě budou žáci a učitelé nosit roušky.
 • Při případném sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Škola se dle organizačních možností pokusí zajistit rozestupy mezí žáky ve třídě 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • V každé třídě se bude průběžně větrat.
 • Po skončení vzdělávacího bloku si učitelé i žáci důkladně umyjí a vydezinfikují ruce.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Způsob omlouvání žáků

 • Zákonný zástupce žáka omluví nepřítomnost žáka elektronicky nebo telefonicky třídnímu učiteli nebo vedení školy.

Školní stravování

 • Školní stravování nebude pravděpodobně zajišťováno. Více informací www.sjp10.cz

Osoby s rizikovým faktorem

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy (v tomto případně je nutná osobní účast zákonného zástupce):

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a okamžitě bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Formuláře přihlášku žáka a čestného prohlášení je možné vyzvednout také v listovní podobě v kanceláři školy.

Očekáváme od žáků mimořádnou disciplinovanost a prosíme rodiče, aby svým dětem zdůraznili smysl těchto opatření.

Přílohy:

Přihláška žáka 9. ročníku k účasti na konzultacích (.doc)

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 (MŠMT)

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (MŠMT)

2020-05-07T13:08:14+02:00