Organizace výuky od 30. 11.

Organizace výuky od 30. 11.

Aktualizace k 26. 11. 2020:

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví se od 30. 11. 2020 vrací žáci 1. stupně a 9. ročníků do školy, 6. až 8. ročníky čeká rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech).

Organizační informace

Ve všech prostorách školy a také při výuce mají žáci i učitelé nasazené roušky nebo respirátory.
Při prvním vstupu do školy žáci nepředkládají žádný doklad o bezinfekčnosti.

Vlastní provoz ve škole se bude řídit mimořádnými provozními pravidly nastavenými již v září 2020.

Dle nařízení MŠMT musíme opět do odvolání upravit organizaci školního stravování. Ve znění nařízení je zakázáno, aby ve frontě na jídlo čekalo více strávníků, než je volných míst v jídelně. U jednoho stolu mohou být současně pouze 4 osoby. Z těchto důvodů muselo dojít ke změně časové organizace stravování. Změna organizace stravování nemá vliv na konec vyučování jednotlivých tříd, ty budou končit vyučování dle rozvrhu, nad žáky bude zajištěn dohled, a to i nad těmi, kteří se ve školní jídelně nestravují. Vyučování bude končit dle běžného rozvrhu, jen může dojít k situaci, kdy se třída bude stravovat v době předposlední nebo poslední hodiny. Výdej obědů bude probíhat již od 11:15. Tento upravený rozpis stravování nebude mít vliv na čas, kdy si rodiče mohou vyzvednout své děti ze ŠD.

Výuka se bude ve škole řídit mimořádným rozvrhem prezenční výuky a v 6., 7. a 8. ročnících i rozvrhem distanční výuky.

1. stupeň

Žáci 1. tříd přicházejí do školy stále bočním vchodem sloužícím k vyzvedávání dětí ze školní družiny, a to v 7:40 – 7:55.

Žáci 2. a 3. tříd přicházejí do školy hlavním vchodem, a to v 7:45 – 7:50.

Žáci 4. a 5. tříd přicházejí do školy hlavním vchodem, a to v 7:50 – 7:55.

Vstup žáků budou organizovat učitelé, kteří vykonávají v hale školy dohled. Odchod všech žáků nenavštěvujících ŠD je po skončení vyučování vždy hlavním vchodem.

Přecházíme tak plně na prezenční výuku dle původního prezenčního rozvrhu ze září 2020, a to i první a druhé třídy, které se v současné době vyučují dle upraveného rozvrhu. Ve vybraných 4. a 5. ročnících dojde k odvolání koncových hodin Tv. V ostatních hodinách Tv budou dle možností probíhat procházky po okolí školy nebo alternativní program se sportovní tématikou. Předmět anglický jazyk bude vyučován po celých třídách nebo skupinách z jedné třídy, jelikož nesmí docházet k mísení tříd v průběhu vyučování. Změna rozvrhu výuky Aj ve 4. a 5. třídách nebude uvedena ve Škole OnLine. Ve všech hodinách je zakázán zpěv. U ostatních předmětů nedochází ke změnám v organizaci výuky.

Školní družina a školní klub

Od 30. 11. bude v provozu i ranní družina (7:00 – 8:00) a odpolední družina bude otevřená do 17:00. Dle nařízených pravidel od MŠMT není možné zajistit znovuotevření školního klubu (Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku (nikoliv ve školním klubu)).

6., 7. a 8. ročníky

Doporučený čas vstupu žáků 6. – 8. ročníků do školy je 7:40 – 7:45, a to hlavním vchodem do budovy. Vstup žáků budou organizovat učitelé, kteří vykonávají v hale školy dohled. Odchod všech žáků po skončení vyučování je vždy hlavním vchodem.

Prezenční rotační výuka bude probíhat v 6., 7. a 8. ročnících po homogenních skupinách. Bude docházet ke střídání celých tříd po celých týdnech. V týdnu od 30. 11. 2020 nastoupí do školy třídy VI. A, VI. B, VI. C a VIII. A, ostatní třídy zůstávají v tomto týdnu na distanční výuce, řídí se rozvrhem on-line výuky. Předpokládáme, že některé on-line hodiny se pro tyto třídy uskuteční, pokud nedojde ke kolizi s prezenčními hodinami ve škole. V týdnu od 7. 12. 2020 nastoupí do školy VII. A, VII. B, VII. C a VIII. B, ostatní ročníky přechází v tomto týdnu na dálkové studium, opět s upraveným rozvrhem on-line hodin. Při prezenční výuce ve škole nesmí docházet k mísení tříd na druhém stupni, výuka jazyků tak bude upravena. Prezenční výuka ve škole bude probíhat většinou dle standardního rozvrhu s tím, že krajní hodiny Tv a SH jsou odvolány, stejně tak vybrané volitelné předměty (Ev, PPř), které nelze učit po jednotlivých třídách, se prezenčně neuskuteční, ale žákům bude zadána práce a vše individuálně vyřeší vyučující předmětu s žáky ve škole.

Při případné distanční výuce v lichém nebo sudém týdnu platí pravidlo, že zadání úkolů bude probíhat přes Školu OnLine (modré kolečko u hodiny – informace k výuce). Zde bude opět zveřejněna informace, jestli se hodina uskuteční přes Teams, případně, že se neuskuteční. Škola OnLine je pro školu stále základní platforma pro zadávání učiva, Teams slouží zejména pro organizaci on-line hodin.

Z důvodu naprosto mimořádné situace se může stát, že rozvrh ve Škole OnLine nemusí 100% odpovídat skutečnosti. Žáci se řídí rozvrhem, který je uvedený na této webové stránce. Kvůli neustálým změnám, a pravděpodobně k nim bude neustále docházet, se Škola OnLine dostává na limit našich požadavků. K této nejasnosti bude docházet mimořádně a nebude se týkat rozvržení předmětů, ale přidělení vyučujících do třídy.

9. ročníky

Žáci vstupují do školy v 7:50 – 7:55 zadním vchodem ze hřiště u zvonků ke kancelářím, nepřezouvají se a ve svrchním oblečení se zadním schodištěm přesunou do svých tříd. Přezout se odcházejí ke skříňkám ve vestibulu až po první vyučovací hodině. Pokud začínají vyučování až druhou vyučovací hodinou, přicházejí rovněž zadním vchodem a přízemím školy se rovnou jdou přezout a odložit si ke svým skříňkám ve vestibulu. Odchod všech žáků po skončení vyučování je vždy hlavním vchodem.

K prezenční výuce se 30. 11. 2020 vrací 9. ročníky bez střídání týdnů. Při prezenční výuce ve škole nesmí docházet k mísení tříd ani na druhém stupni, výuka jazyků tak bude upravena. Prezenční výuka ve škole bude probíhat většinou dle standardního rozvrhu s tím, že krajní hodiny Tv jsou odvolány, stejně tak vybraný volitelný předmět (SUT), který nelze učit po jednotlivých třídách, se prezenčně neuskuteční, ale žákům bude zadána práce a vše individuálně vyřeší vyučující předmětu s žáky ve škole.

Z důvodu naprosto mimořádné situace se může stát, že rozvrh ve Škole OnLine nemusí 100% odpovídat skutečnosti. Žáci se řídí rozvrhem, který je uvedený na této webové stránce. Kvůli neustálým změnám, a pravděpodobně k nim bude neustále docházet častěji, se Škola OnLine dostává na limit našich požadavků. K této nejasnosti bude docházet mimořádně a nebude se týkat rozvržení předmětů, ale přidělení vyučujících do třídy.

Mimořádný rozvrh prezenční výuky – třídy

Mimořádný rozvrh prezenční výuky – učitelé

Rozvrh distanční výuky 6., 7. a 8. ročníky

2020-11-27T09:59:49+02:00