Hostýnská 2100/2, 108 00 PRAHA 10 tel.: 274770046, 274771035 fax:274772957 email:skola@hostynska.cz

Informace pro rodiče prvňáků


Informace k zápisu do 1. tříd

Výsledky zápisu do prvních tříd, pro školní rok 2017/2018 zde…

Termín zápisu do prvních tříd je stejný pro všechny základní školy Prahy 10. Byl stanoven na 4. 4. a 5. 4. 2017 vždy od 14:00 do 18:00 hodin.

Den otevřených dveří se uskuteční ve středu 22. 2. 2017, od 14:00 do 17:00


Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku

Počet přijatých žáků je dán kapacitou školy.
Ředitel školy stanovuje v souladu s §36 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění tato kritéria a jejich pořadí důležitosti pro přijetí do 1. ročníku:

1. Dítě má bydliště (trvalý pobyt/pobyt) ve spádové oblasti školy (příslušný školský obvod)
2. Dítě má bydliště (trvalý pobyt/pobyt) v městské části Praha 10
3. Dítě má bydliště (trvalý pobyt/pobyt) v jiné městské části hl. m. Prahy
4. Dítě má bydliště (trvalý pobyt/pobyt) mimo hl. m. Prahy

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí (zákonným zástupcem dítě) v den zápisu do 1. ročníku.
 Více k zápisu zde...

Co pro vás připravujeme...

Formuláře k zápisu:

Žádost o přijetí do 1. třídy     Doplňující informace k žádosti

Žádost o předčasný vstup     Doplňující informace k žádosti

Žádost o odklad

Informace o přidělení registračního čísla


Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno. Věnujte proto prosím pozornost dalšímu textu a posuďte, zda můžete během následujících měsíců dítě v některých oblastech lépe připravit na jeho vstup do školy.  Bližší informace zde...Škola pracuje podle vzdělávacího programu ŠVP ZV
ZŠ Hostýnská Škola v pohodě – škola pro život, ve kterém je zařazena výuka anglického jazyka od prvních tříd. Angličtinu si mohou děti procvičovat i v rámci zájmového vzdělávání ve školní družině, pro starší žáky je otevřený školní klub. Pro děti zajišťujeme ve škole kurzy logopedie a specifická cvičení, škola nabízí také výuku tenisu ve spolupráci s Nadačním fondem dětského a juniorského tenisu. Nadané děti v různých oblastech se mohou vzdělávat podle individuálního učebního plánu. Od 7. třídy si žáci vybírají z mnoha volitelných předmětů, například informatiku, digitální fotografii, semináře z přírodovědných či společenských předmětů, konverzaci v cizích jazycích. Na výuku navazujeme nabídkou rozsáhlé zájmové činnosti – kroužky informatiky, výtvarné výchovy, kreativní dílny, pěvecké kroužky a divadelní kroužek, jazykové kurzy. Škola je Centrem sportu pro Prahu 10, kde se lze realizovat v základech atletiky, sportovních hrách, plavání a v řadě dalších sportů. Škola je komunitním centrem oblasti Malešic a Strašnic, jehož aktivity zastřešuje KC Kruh.


Informace a rady pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

připravili jsme pro Vás několik rad, které vyplynuly ze školní praxe a mají usnadnit přechod Vašemu dítěti do školy.


Rozvíjejte myšlení a řeč dítěte,
veďte jej k tomu, aby si všímalo všeho kolem sebe a umělo se o tom jednoduchými větami rozhovořit. Rozmlouvejte často s dítětem, trpělivě a srozumitelně odpovídejte na jeho otázky. Dopřejte mu klid a přirozený vývoj.

Učte děti samostatnosti,
ať se umí samo obout a obléci, zavázat tkaničky, zapnout knoflíky,
slušně a čistě jíst, umýt si ruce, používat kapesník. Obklopte je úpravným prostředím, aby se mu pořádek a čistota staly samozřejmostí. Úpravný zevnějšek dodává dítěti sebevědomí a smysl pro čistotu a pořádek mu velmi ulehčí práci ve škole.

Dbejte o dobrý zdravotní stav dítěte.
Odstraňujte vadnou výslovnost, v obtížných případech se obraťte na lékaře, který dítě doporučí na logopedické vyšetření. Případně můžete využít i nabídky pedagogicko-psychologické poradny.

Odvykejte dítě pomalu odpolednímu spánku,
zaměňte jej klidem po obědě. Ukládejte je dříve ke spánku, aby si navyklo vstávat do 7,00 hod. Upravte režim dne dítěte tak, aby mělo pravidelnost v jídle, spánku, vyhrazený čas na pobyt venku na zdravém vzduchu, hru i malé povinnosti. Ukládejte dítěti drobné práce, na něž stačí. Pěstujte v něm smysl pro povinnosti a odpovědnost. Neodhánějte je, chce-li Vám pomáhat. Nezlobte se, koná-li něco pomalu a neobratně. Jen prací se stane obratnějším, rozvíjí se i duševně, protože na ní musí myslet.

Učte dítě respektu k ostatním - dospělým i dětem,
snášenlivosti a rozumné ústupnosti ve styku s dětmi. To mu usnadní začlenit se do dětského kolektivu.

Učte Vaše dítě dodržovat základní pravidla dopravní i osobní bezpečnosti.
Především pravidla pro chodce. Najděte nejvhodnější trasu ke škole a několikrát ji společně projděte.

Nekupujte předem žádné školní pomůcky.
Často rodiče zbytečně utratí peníze za věci, které dítě nepotřebuje. Informaci o pomůckách dostanete při zápisu dítěte a na naší první třídní schůzce.

Projeví-li dítě zájem o čísla a písmenka, odpovězte na jeho otázky.
Dětskou zvídavost je třeba podpořit. Neučte však dítě z vlastního popudu a násilím. Dobře vedené dítě si ve škole osvojí vše snadno a ani nepozná, kdy skončila hra a nastala vážná práce.

Prosíme o důvěru a pomoc. Jen tam, kde škola a rodina spolupracují, se dítě bez problémů a harmonicky rozvíjí. Nebojte se sdělit všechny důležité poznatky o dítěti svému třídnímu učiteli.

Těšíme se na dobrou spolupráci.


 

Profil | Info | Učitelé | Třídy | Akce | Sport | Foto | Úspěchy

Z výuky | Rozvrhy | Rada | Škola | Řády