Hostýnská 2100/2, 108 00 PRAHA 10 tel.: 274770046, 274771035 fax:274772957 email:skola@hostynska.cz

Informace týkající se chodu školy:

Důležité údaje školy Spolupráce s organizacemi
Informace z inspekční činnosti ČŠI  
Volná místa Školní vzdělávací program
Důležité termíny šk. roku Přijímací řízení na SŠ
Žákovská školní samospráva Výroční zpráva školy, přílohy
Povinně volitelné předměty Plán ICT
Zájmové kroužky Rámcový vzdělávací program (Word, 1 MB)
Školní jídelna Evaluace školy
Informace pro rodiče prvňáčků  
Další informace, týkající se akcí pořádaných školou, najdete na stránkách Akce, informace o vyučujících, jejich konzultační hodiny a e-maily na stránce Učitelé.

Důležité údaje školy

Zveřejněné informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 11. 5. 1999 o svobodném přístupu k informacím

IČO: 47611171

Číslo účtu: 2000735399/0800
(pro platby ŠD a ŠK dostávají děti V.S., přiděluje školní družina a klub)

Telefon do školní družiny pro mimořádné volání: 727901081

ID datové schránky: dscyix4

Neinvestiční příspěvek na rok 2017 – provozní náklady


Informace z inspekční činnosti ČŠI

Inspekční zpráva 2015

Protokol z inspekce 2015

Web ČŠI


Volná místa


Důležité termíny školního roku

Organizace školního roku 2016/17


Žákovská školní samospráva

Členové jednotlivých třídních samospráv se schází každý první čtvrtek v měsíci v 7:30 hodin.

Předseda: Viktorie Novotná

Zástupce: Marie Beránková

Člen: Tomáš Radoměřský


Povinně volitelné předměty

Žáci mají možnost si podle svého zájmu a schopností zvolit některý z nabízených předmětů.

Stručná charakteristika vybraných předmětů:

Seminář z matematiky
Seminář z matematiky je určen dětem, které mají zájem se zdokonalit v počtářské technice, v řešení slovních úloh a rýsovaní. Náměty úloh jsou ze života a jejich obtížnost je volena tak, aby je mohly řešit i děti, u nichž se schopnost abstraktního myšlení může projevit později. Náplň semináře volně navazuje na probrané a probírané učivo.

Praktika z chemie
Vzhledem k tomu, že většina času praktik je věnována experimentálním činnostem žáků, vyučují se praktika z chemie ve dvouhodinovém bloku jednou za dva týdny. Zbývající část je využita k řešení problémových a komplexnějších úloh, k práci s informacemi v návaznosti na probírané učivo chemie daného ročníku. Výuka přispívá k rozvoji poznávacích schopností, dovedností spojených se záměrným pozorováním, učí žáky hledat souvislosti a řešit problémy související s poznáváním přírody a s praktickým životem.

Ekologická výchova
Předmět
Ekologická výchova bude usilovat o formování ekologicky správného vztahu žáků k přírodě, respektive k celému životnímu prostředí. Bude kladen důraz na samostatnou činnost žáků, projektovou výuku a spolupráci s jinými předměty (přírodopis, chemie, fyzika, matematika, ale i výpočetní technika a občanská výchova). Výuku by měly doplnit exkurze do chráněných území Prahy, botanické zahrady, zoologické zahrady, čističky odpadních vod, do sběrny recyklovaného odpadu, spolupráce se ekologickým sdružením Tereza zabývajícím se ekologickou výchovou mládeže, ale i práce na školním pozemku (pěstování bylinek, okrasných a užitkových rostlin). Jako doplnění a rozšíření výuky učiva přírodopisu bude zařazena i práce s mikroskopem.
Otázky, které by měly být otevřeny při hodinách: Co to je ekologie? Víš něco o ekologickém zemědělství? Má nějaký význam recyklovat odpad? Jak jsou na tom české lesy? Jak je řešena problematika odpadů v Praze. Nemáme velkou spotřebu pitné vody a jakým způsobem se pitná voda získává? Jak jsou na tom s čistotou vody potoky Prahy 10 (Rokyta, Botič)? Celosvětové problémy lidstva: znečišťování moří, globální oteplování, vymírání živočichů a rostlin, nemoci, chudoba, války.

Dramatická výchova
Dramatická výchova je předmět, který rozvijí osobnost dítěte prožitkovou metodou. Nejedná se pouze o zábavné hraní divadla, ale především o vybavení dětí vlastnostmi, které budou potřebovat celý život. Dramatická výchova rozvijí umění komunikovat, sdělovat vlastní názor ostatním, spolupracovat v týmu, samostatnost, schopnost tolerovat názory a představy druhých, překonávat zábrany při vystupování před publikem, pěstuje smysl pro jazykovou hravost a situační humor. Prožitková metoda dramatických her umožňuje utváření pozitivních vztahů mezi dětmi. Ačkoliv se nejedná pouze o přípravu dětí na divadelní vystoupení, jsou veřejná vystoupení přirozeným završením práce s dětmi v tomto předmětu.

Konverzace v anglickém jazyce
Žáci rozšiřují své znalosti získané v hodinách výuky anglického jazyka, zejména v oblasti slovní zásoby. Formou zpravidla ústních cvičení fixují frekventovaná slovní spojení, gramatické vazby a ustálené idiomy. Získávají hlubší poznatky o geografii anglicky mluvících zemí, jejich kultuře a způsobu života. Pracují s doplňujícími texty z učebnic, knih a časopisů, učí se porozumět mluvenému slovu v různých životních situacích s využitím audio a video nahrávek.

Seminář z dějepisu
Cílem semináře je probudit v žácích vědomí přináležitosti k nejbližšímu okolí svého bydliště a školy. Poodhalit kulturní bohatství Malešic a Prahy 10 (vyhledávání informací, shromažďování literatury). Neoddělitelnou součástí předmětu jsou poznávací vycházky uskutečňované ve vícehodinovém bloku (Malešické náměstí, ulice U Tvrze, Na Universitním statku, Malešické kapličky…) a návštěvy muzeí a galerií.

Seminář ze zeměpisu
Vede žáky k hlubšímu pochopení dějů probíhajících na planetě Zemi i ve společnosti a ukazuje jakým způsobem na sebe člověk a příroda působí, jak se ovlivňují. Předmět také ukazuje praktické využití poznatků ze zeměpisu v životě každého člověka (např. orientace a pohyb v terénu) a má snahu vést žáky ke kladnému vztahu k prostředí, ve kterém žijí.

Praktika z přírodopisu
Žáci si zde mohou prohloubit své vědomosti z oblasti přírodních věd. Hlavní náplní jsou exkurze do přírody (jarní a podzimní sledování změn v přírodě) a návštěvy přírodovědných institucí (botanická a zoologická zahrada, akvaristika, oceánium, Toulcův dvůr).
Předmět praktika z přírodopisu si mohou žáci zvolit podle okruhů 7. – 9. ročníku. Okruh botanika a okruh zoologie je nabízen od 7. – 9. ročníku, okruh antropologie a genetika v 8. a 9. ročníku. Každý žák si může zvolit daný okruh pouze jednou. Předmět  praktika z přírodopisu úzce souvisí i se vzdělávacími oblastmi Člověk a společnost, Člověk a zdraví a Člověk a příroda. Dále také s povinně volitelným předmětem Ekologická výchova.

Digitální fotografie
Předmět je vyučován v osmých a devátých ročnících. Žáci se v něm teoreticky i prakticky seznámí s profesionálními zásadami pořizování a zpracování digitální fotografie. Výuka obsahuje tyto základní tematické okruhy: zásady správné kompozice a expozice, porovnání digitální technologie s klasickou analogovou, základní hardwarové znalosti – princip pořizování snímků, ovládání a typy fotopřístrojů, orientace na trhu s fototechnikou, možnosti finálního zpracování a výstupů, základní formáty digitálních obrázků, jejich porovnání, způsoby komprese, výhody a nevýhody, softwarové zpracování a úprava snímků v grafických editorech, archivace a prezentace hotových fotografií, publikování na webu, vytváření digitálních fotoalb. Součástí výuky je pravidelné pořizování a zpracování snímků dle zadání, jejich rozbor v hodinách a vzájemné porovnání prací žáků.
Ukázky žákovských prací zde...

Digitální grafika
Předmět Digitální fotografie se vyučuje jako povinně volitelný předmět v 9. ročníku po jedné hodině týdně. Vzdělávání v předmětu digitální grafika
- učí a rozvíjí základní dovednosti práce s rastrovou grafikou
- učí prakticky ovládat základy práce v oblasti grafického designu a počítačové grafiky
- pomáhá v orientaci v softwarových produktech v oblasti digitální grafiky
- vede k tvořivému a uměleckému přístupu při tvorbě digitálních grafických děl

Praktika z fyziky
Předmět Praktika z fyziky se vyučuje jako volitelný předmět v 7., 8. a 9. ročníku 1 hodina týdně. Výuka probíhá v odborné pracovně fyziky. Vzdělávání v předmětu praktika z fyziky
- učí samostatně získávat, zpracovávat a analyzovat informace z výukových zdrojů.
- vede k chápání a správnému užívání pojmů fyzikálních jevů kolem nás.
- učí a rozvíjí základní znalosti z oblasti fyziky, jejích jevů a zákonů v životě lidí.
- učí prakticky zvládat základní pojmy a chápat souvislosti fyziky jako vědního oboru v přírodě na naší planetě.
- vytváří základní znalosti o Zemi a celé naší sluneční soustavě.
- vede k zodpovědnému přístupu k ochraně přírody.
- pomáhá v orientaci a chápání fyzikálních zákonů ovlivňujících činnost lidstva.
- motivuje zájem žáků o dění kolem nás v přírodě a fyzikálních souvislostech s životem lidí na naší planetě.

Sportovní hry
Cílem a obsahem předmětu je komplexní seznámení žáků s míčovými hrami. Žáci získají zkušenosti a dovednosti při ověřených a moderních tréninkových postupech a metodách. Zaměříme se především na herní činnosti jednotlivce, pojetí kolektivní hry, funkci rozhodčího a podobně. Vyvrcholením celého snažení budou zápasy a turnaje, při kterých změříme síly s jinými školami.

Výtvarná výchova a Přípravné kreslení
Předměty, které rozvíjejí osobnost dítěte poznáváním okolního světa, výtvarné kultury, i sama sebe. Důraz je kladen na výtvarné ztvárnění citových prožitků technikami, které si dítě postupně osvojuje.

Stravování  a stolování
Předmět se vyučuje v 9. ročníku pro koedukované skupiny. Navazuje na předmět pracovní činnosti v sedmém ročníku. Obsahem je osvojování pracovních dovedností při stravování a stolování. Kromě praktických činností v odborné pracovně při přípravě pokrmů, se žáci seznamují s trendy v oblasti zdravé výživy. Učí se správně vybírat potraviny, technologické postupy při jejich zpracování, hospodařit s vodou a elektrickou energií. Součástí výuky jsou exkurze v SOU gastronomie. Získávání a prohlubování poznatků v oblasti stravování je významné pro profesní orientaci žáků i pro další životní úlohy.

Seminář umění a tvorby
Vyučovací předmět Seminář umění a tvorby je nabízen jako volitelný předmět v 7. – 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. V praxi je realizován i ve vícehodinových blocích. Vyučovací předmět integruje výstupy ze vzdělávacích oblastí: český jazyk a výtvarná výchova.
Předmět doplňuje a rozšiřuje problematiku regionálních a národních dějin, literatury a umění. Je realizován kombinací výkladu, samostatné práce s odbornou literaturou a dalšími komunikačními technologiemi, metodou žákovských projektů, diskusí. Výuka je doplněna tematickými vycházkami, návštěvami muzeí, galerií, památek a promítáním filmů i filmových dokumentů.

 


Evaluace školy

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Již podruhé se zúčastnila - byla vybrána naše škola k mezinárodnímu výzkumu PISA. Poprvé v roce 2006 a následně v roce 2009. V lednu 2011 nám byly předány výsledky mezinárodního výzkumu PISA 2009, kterého se účastnili patnáctiletí žáci narození v roce 1993, tedy děti z 9. a někteří i z 8. ročníku. Testování proběhlo v polovině dubna a května 2009. Přes dosti pozdní termín - konec školního roku - výsledky ukázaly, že naši žáci jsou připravováni velmi kvalitně a že je dokážeme motivovat i v tomto pro učení již „nepopulárním“ období. Po zpracování mezinárodním centrem jsme obdrželi výsledky, které stojí za zveřejnění, zvláště pak v souvislosti s tolik citovaným a medializovaným celonárodním propadem žáků ČR v tomto testování. Z více jak 130 testovaných škol v ČR se žáci naší školy ve čtenářské gramotnosti umístili na 1. místě, v přírodovědné gramotnosti na 4. a v matematické gramotnosti na 11 místě.
Děkujeme všem učitelům ZŠ Hostýnská za dlouhodobě zodpovědnou práci i přístup k žákům. Našim bývalým žákům přejeme dobré další studijní výsledky.

Výsledky:
Doplnky\Pisa\SCAN0096_000.pdf
Doplnky\Pisa\SCAN0097_000.pdf
Doplnky\Pisa\SCAN0098_000.pdf
Doplnky\Pisa\SCAN0099_000.pdf
Doplnky\Pisa\SCAN0100_000.pdf
Doplnky\Pisa\SCAN0101_000.pdf
Doplnky\Pisa\SCAN0102_000.pdf
Doplnky\Pisa\SCAN0103_000.pdf


Kroužky

Přehled kroužků naleznete zde...


Informace o provozu školní jídelny

Telefonní číslo na vedoucí stravování pí Třískovou: 274 77 45 66
Email:
hostynska@sjp10.cz

Od 1. 8. 2004 není školní jídelna součástí školy, spadá pod právní subjekt Školní jídelna Praha 10 se sídlem Praha 10, Vršovická 68


Spolupráce s organizacemi

JIPE

Již mnoho let spolupracuje škola s jazykovou agenturou JIPE. Naši žáci se pravidelně účastní letních i zimních jazykových táborů pořádaných touto agenturou. Bližší informace o JIPE a jejích akcích najdete na stránkách www.taboryjipe.cz


Profil | Info | Učitelé | Třídy | Akce | Sport | Foto | Úspěchy

Z výuky | Rozvrhy | Rada | Škola | Řády